Slajd1

Statut

  STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „ ISKIERKA” w Krakowie   Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE         §  1 Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność przedszkola są w szczególności: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz.59 ze zm.), Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz.U.[…]