Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 § 1

Nazwa przedszkola brzmi:
Przedszkole Niepubliczne „Iskierka”

§ 2

Adres przedszkola: 30-080 Kraków, ul. Leopolda Staffa 6

§ 3

Osoba prowadząca: Małgorzata Pyżyk, zam. 32-080 Zabierzów, ul. Śląska 334 C

W dalszej części statutu Przedszkole Niepubliczne „Iskierka” zwane jest „przedszkolem”,
a Małgorzata Pyżyk zwana jest „prowadzącym przedszkole”.

 § 4

Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

 § 5

Ustalona nazwa, używana przez przedszkole :

Przedszkole Niepubliczne „Iskierka”
MałgorzataPyżyk
ul. Leopolda Staffa 6
30-080 Kraków
tel./fax 12 637 33 46

§ 6

Podstawa prawna działania przedszkola:
Przedszkole działa w ramach obowiązujących przepisów i Statutu.

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

§ 7

Przedszkole realizuje nauczanie i wychowanie w zakresie Podstawy Programowej,
programu autorskiego „Bezpieczny przedszkolak”, autorskiego programu wychowawczego, oraz zestawu programów zatwierdzonych przez MEN wybieranych przez nauczycielki.

§ 8

Przedszkole w równej mierze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące zapewniając dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

§ 9

Celem wychowania przedszkolnego jest :

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały
  dla innych;
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.

§ 10

1. Do głównych zadań przedszkola należą:

 1. sprawowanie opieki nad wychowankami i zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu;
 2. kształtowania i rozwijania aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata;
 3. zapewnienie opieki psychologiczno – pedagogicznej celem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, a w szczególności wyrównywanie i korygowanie deficytów rozwojowych, eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń;
 4. współdziałania z rodzicami poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka;
 5. przygotowanie dzieci do nauki w szkole.

2. Przedszkole realizuje powyższe zadania poprzez:

 1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
 2. uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troskę o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
 3. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów,  podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
 4. rozwijanie wrażliwości moralnej, uczy odróżniania dobra od zła;
 5. kształtowanie umiejętności obserwacji najbliższego środowiska, uczy rozumienia prostych zjawisk zachodzących w otoczeniu;
 6. rozbudzenie ciekawości poznawczej, zachęcenie do aktywności twórczej i wyrażania własnych myśli i uczuć;
 7. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
 8. tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, uczenie bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań.

3. Przedszkole zapewnia każdemu dziecku:

 1. bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem;
 2. wspomaganie rozwoju zgodnie z jego wrodzonym potencjałem oraz z uwzględnieniem warunków społeczno – kulturowych i przyrodniczych;
 3. podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 4. naukę religii za zgodą i na życzenie rodziców;
 5. współdziałanie z jego rodziną i wspomaganie jej w działaniach wychowawczych;
 6. przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole;
 7. warunki bhp i ppoż. przewidziane odrębnymi przepisami.

4. Przedszkole funkcjonuje w atmosferze akceptacji każdego dziecka, zabiega o to, by osiągnęło dojrzałość szkolną.

§ 11

1. Realizując cel aktywizacji społeczności lokalnej, przedszkole może organizować:

 1. zajęcia dla dzieci nie tylko w wieku przedszkolnym / adaptacyjne dla młodszych,
  świetlica środowiskowa dla starszych, inne wg. potrzeb/;
 2. spotkania dzieci i młodzieży, dorosłych, tworzenie grup zainteresowań;
 3. spotkania, konferencje, kursy i konkursy;
 4. partnerską współpracę i wymianę z samorządem lokalnym, organizacjami poza-
  rządowymi, innymi placówkami.

2. Przedszkole może korzystać z funduszy unijnych, pracy metodą projektów, czynnego propagowania idei wolontariatu.

Rozdział III

 Organy przedszkola

 § 12

1. Organami przedszkola są :

 1. Prowadzący przedszkole jako dyrektor;
 2. Rada Pedagogiczna.

§ 13

2. Prowadzący przedszkole – dyrektor:

 1. kieruje bieżącą działalnością przedszkola;
 2. zatwierdza arkusz organizacji pracy przedszkola;
 3. odpowiednio dysponuje i zarządza środkami finansowymi;
 4. gromadzi informacje niezbędne do oceny nauczyciela i jego awansu zawodowego;
 5. udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych,
 6. dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
 7. umożliwia współdziałanie i współpracę organów przedszkola;
 8. powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, którego dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązku odbywania rocznego przygotowania oraz o zmianach w tym zakresie;
 9. wyraża zgodę na realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem
 10. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim pracowników;
 11. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz podczas zajęć organizowanych poza jego siedzibą;
 12. reprezentuje przedszkole na zewnątrz.

3. Prowadzący przedszkole – dyrektor może powołać nauczyciela na stanowisko wicedyrektora, określając zakres jego obowiązków.

§ 14

 1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu i w miarę bieżących potrzeb.
 5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny ze statutem przedszkola.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 § 15

Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także samych nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 16

1. Do zadań Rady Pedagogicznej należy:

 1. współtworzenie planu pracy przedszkola;
 2. poszukiwanie odpowiednich rozwiązań metodycznych;
 3. pomoc koleżeńska w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych
  i opiekuńczych;
 4. planowanie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli.

2. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje:

 1. Stanowiące;
 2. Opiniodawcze;
 3. Wnioskodawcze.

3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. przyjęcie przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego;
 2. opracowywanie i zatwierdzanie planów pracy;
 3. podejmowanie uchwał w sprawie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców;
 4. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola;
 5. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 6. uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej.

4. Rada Pedagogiczna opiniuje:

 1. organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym;
 2. propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom zadań dodatkowych
  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych;
 3. wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

5. Członkowie Rady Pedagogicznej mają obowiązek:

 1. rzetelnie realizować zadania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze;
 2. aktywnie uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej;
 3. współdziałać ze sobą i tworzyć przyjazną atmosferę pracy;
 4. składać przed Radą Pedagogiczną sprawozdania z realizacji przydzielonych zadań.

§ 17

 1. W przedszkolu może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci  uczęszczających do przedszkola.
 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców oraz zasady jej działalności określa Regulamin Rady Rodziców, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 3. Rada Rodziców na wniosek dyrektora opiniuje pracę nauczyciela za okres stażu w celu ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego.

§ 18

 Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków
rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.

§ 19

 Nieporozumienia i spory pomiędzy organami rozstrzyga prowadzący przedszkole poprzez:

 1. wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron;
 2. podjęcie próby wyjaśnienia istoty nieporozumienia;
 3. mediacje;
 4. umożliwienie stronom spotkania na neutralnym gruncie.

Rozdział IV

Organizacja przedszkola

§ 20

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień i stopnia niepełnosprawności.
 2. Grupa powinna liczyć co najmniej 25 dzieci.
 3. W przedszkolu funkcjonuje 6 grup /ilość grup w danym roku szkolnym może ulec zmianie i jest uzależniona od ilości dzieci/.
 4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6 lat, ale nie dłużej jednak, niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 8 lat.
 5. Przyjęcie do przedszkola dziecka 7-letniego i starszego odbywa się na podstawie decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, wydanej przez dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka.

 § 21

 1. Przedszkole realizuje nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu autorskiego, autorskiego programu wychowawczego z elementami edukacji emocjonalnej, oraz autorskiego programu profilaktycznego „Bezpieczny przedszkolak”.
 2. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się
  w godzinach od 9.00-14.00, ale na wniosek rodziców i nauczycieli może być przesuwana w czasie, w granicach około 1 godziny.

§ 22

 1. Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia zasadę ochrony zdrowia i higieny, oraz oczekiwania
  rodziców.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę
  nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia
  z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.

 § 23

Podstawowe formy działalności wychowawczo – dydaktycznej przedszkola to:

 1. zabawa – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji;
 2. stałe zajęcia z dziećmi w rytmie dnia, tygodnia i miesiąca prowadzone przez nauczycieli;
 3. zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach lub indywidualnie;
 4. zajęcia wspomagające rozwój dziecka z zaburzeniami lub trudnościami rozwojowymi.

§ 24

 1. W czasie zajęć w przedszkolu dzieci pozostają pod opieką nauczycieli, którym dyrektor powierzył oddział.
 2. W czasie wycieczek dzieciom zapewnia się opiekę co najmniej 1 osoby dorosłej na 10 wychowanków, a podczas spacerów 1 osoba dorosła na 15 wychowanków.

  § 25

 1. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich,
  ani podawania lekarstw. W nagłych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu
  z rodzicem dopuszcza się podanie leku /przeciwgorączkowego, przeciwbólowego/.
  W przypadku choroby przewlekłej rodzic zobowiązany jest dostarczyć lek i zalecenie podbite przez lekarza prowadzącego do higienistki przedszkolnej.
 2. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, higienistka lub nauczyciel informuje rodziców, którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 3. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie z równoczesnym poinformowaniem rodziców.
 4. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność w przypadku nie zgłoszenia dolegliwości dziecka i przyprowadzenie dziecka chorego.
 5. Rodzice są zobowiązani do umożliwienia nawiązania z nim kontaktu telefonicznego przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.

 § 26

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny tj. od 01 września do 30 czerwca.
 2. W okresie wakacji przedszkole pełni dyżur w miesiącu lipcu lub sierpniu. Decyzję
  o terminie dyżuru podejmuje dyrektor w porozumieniu z Rodzicami do końca lutego
  każdego roku.
 3. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych,
  a także Wigilii Bożego Narodzenia.
 4. Przedszkole pełni dyżur w okresie:
  1. ferii zimowych.;
  2. przerwy bożonarodzeniowej;
  3. przerwy wielkanocnej;
  4. w piątek po Bożym Ciele oraz innych dniach pomiędzy świętami
   (np. 1 maj, 3 maj, 1 listopad, 11 listopad);
  5. 4 tygodnie w czasie wakacji, w przypadku zgłoszenia co najmniej
   15 dzieci.
 5. Dzienny czas pracy przedszkola ustala osoba prowadząca w porozumieniu z Rodzicami.

 § 27

 1. Możliwe jest przyjmowanie dzieci „na jeden dzień” / dni adaptacyjne, indywidualne potrzeby rodziców / za proporcjonalnie skalkulowaną odpłatnością.
 2. Istnieje możliwość pracy w soboty, oraz w okresie wakacji w miarę potrzeb i oczekiwań rodziców, za dodatkową odpłatnością skalkulowaną w zależności od ilości dzieci.
 3. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb. Pełną odpłatność za zajęcia dodatkowe, nie ujęte w umowie edukacyjnej ponoszą rodzice.
 4. Zajęcia dodatkowe nie mogą być organizowane w czasie przeznaczonym na realizację podstawy wychowania przedszkolnego.
 5. Przedszkole organizuje naukę religii za zgodą rodziców.

§ 28

Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym udokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym;

 1. do dziennika wpisuje się :
  1. alfabetyczny wykaz wychowanków;
  2. daty i miejsce ich urodzenia;
  3. imiona i nazwiska rodziców /prawnych opiekunów/;
  4. adresy ich zamieszkania;
  5. odnotowuje się frekwencję dzieci.
 2. fakt prowadzenia zajęć potwierdza nauczyciel podpisem.

§ 29

Dokumentacja przebiegu nauczania może być udostępniona:

 1. przedstawicielom organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 2. rodzicom /prawnym opiekunom/ wychowanków na ich życzenie, w części dotyczącej informacji o dziecku;
 3. pracownikom naukowym i studentom, za zgodą dyrektora – w zakresie dotyczącym prowadzonych badań na terenie przedszkola w obecności dyrektora,
  lub osoby przez niego wskazanej.

Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 30

 1. W przedszkolu zatrudniania się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Każdy pracownik zna i respektuje Prawa Dziecka.

 § 31

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
 2. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci.
 3. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i jest odpowiedzialny za jakość ej pracy przed dyrektorem i rodzicami.
 4. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności oraz zainteresowania, dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez umiejętne wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
 5. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-przyrodniczej i kulturalnej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
 6. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, logopedą, oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.
 7. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne, mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz je dokumentuje.
 8. Nauczyciel przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
 9. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje pracę wyrównawczo – kompensacyjną w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji, dostososowanych do indywidualnych potrzeb dziecka oraz stosując zasadę stopniowania trudności.
 10. Nauczyciel odpowiada za planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz jej dokumentowanie.
 11. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
 12. Nauczyciele systematycznie podnoszą swoją wiedzę i umiejętności poprzez m.in.:
  1. zdobywanie dodatkowych kwalifikacji;
  2. udział w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego;
  3. samokształcenie;
  4. wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami.
 13. Nauczyciel ma prawo wyboru podręczników spośród dopuszczonych do użytku szkolnego.

§ 32

 1. Nauczyciel współpracuje i współdziała z rodzicami / prawnymi opiekunami/
  w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych, stworzenia
  jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola, w szczególności organizuje:

  1. spotkania i zebrania grupowe – co najmniej 3 razy w roku;
  2. konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców – systematyczne i w miarę potrzeb;
  3. zajęcia otwarte dla rodziców – co najmniej 1 raz w roku;
  4. uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców oraz najbliższych członków rodziny – wg harmonogramu;
  5. kąciki dla rodziców z aktualnymi informacjami /realizowane tematy, zadania itp./
 2. Nauczyciel ma prawo oczekiwać od rodziców współpracy i znajomości kierowanych
  do nich informacji związanych z przebiegiem procesu wychowawczo- dydaktycznego ich dzieci.
 3. Nauczyciel ma prawo określić ramy i zasady pobytu rodziców z dziećmi w grupie.

§ 33

 1. Personel administracyjno-obsługowy służy prawidłowemu funkcjonowaniu przedszkola i odpowiada za jakość swojej pracy.
 2. Każdemu pracownikowi obsługi i administracji powierza się określony zakres obowiązków.
 3. Pracownicy administracyjno-obsługowi współuczestniczą w procesie wychowawczo-opiekuńczym m.in. poprzez:
  1. troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków w czasie pobytu dzieci w przedszkolu;
  2. współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowanie ich godności osobistej;
  3. usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.
 4. Do podstawowych obowiązków pracowników przedszkola należy:
  1. dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia przedszkola;
  2. przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.;
  3. odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy;
  4. przestrzeganie dyscypliny pracy;
  5. dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą.
 5. Wszyscy pracownicy administracyjno-obsługowi są zapoznawani i podpisują deklarację dotyczącą bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci.

§ 34

Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania
tajemnicy służbowej, do nie ujawniania danych stanowiących dobra osobiste
dziecka i ich rodziców
.

§ 35

W miarę potrzeb dyrektor ma prawo powołać swojego zastępcę spośród członków rady
pedagogicznej i szczegółowo określić zakres jego czynności i obowiązków.

 § 36

Prawa i obowiązki wszystkich pracowników regulują przepisy Kodeksu Pracy.

Rozdział VI

Wychowankowie przedszkola

§ 37

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 2. W miarę możliwości/odpowiednie warunki lokalowe, baza, odpowiednio wyszkolona kadra/przedszkole zapewnia opiekę dzieciom specjalnej troski na tych samych warunkach co dzieciom zdrowym po przedstawieniu przez rodziców orzeczenia o możliwości i konieczności uczęszczania dziecka do przedszkola.

 § 38

Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu oraz wszystkich zajęć organizowanych poza przedszkolem.

§ 39

 1. Przedszkole respektuje prawa dziecka do:
 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego,
  zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny,
 2. akceptacji i poszanowania godności osobistej,
 3. zdrowego żywienia,
 4. życzliwego i podmiotowego traktowania,
 5. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi
  zdarzeniami,
 6. aktywnego kształtowania własnej osobowości,
 7. komunikacji z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia,
 8. ochrony przed wszelkimi formami przemocy,
 9. zaspakajania jego potrzeb ruchowych, emocjonalnych, akceptacji i indywidualnego
  podejścia,
 10. wspólnoty i solidarności w grupie,
 11. serdecznej atmosfery, miłości i ciepła,
 12. akceptacji takim, jakim jest.

2. Przy respektowaniu praw dzieci, przyzwyczajamy je także do:

 1. poszanowanie godności rówieśników i dorosłych,
 2. uczenia się i przestrzegania reguł panujących w grupie,
 3. wykonywania czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich
  możliwości,
 4. samodzielności w podejmowaniu zadań, dokonywania wyborów,
 5. zaradności wobec sytuacji problemowych,
 6. tolerancji, otwartości wobec innych,
 7. bycia z innymi i dla innych pomocnym,
 8. poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych,
 9. przestrzegania zasad bezpiecznych zachowań.

3. Wobec dziecka nie może być stosowana żadna przemoc fizyczna bądź psychiczna, godząca w jego godność osobistą.

 § 40

Dyrektor w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy wychowanków i rozwiązać umowę edukacyjną z rodzicami w przypadku:

 1. systematycznego zalegania z opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu;
 2. całkowitego braku wpłaty za przedszkole za dwa miesiące wstecz;
 3. braku porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych,
  dotyczących problemów wychowawczych, z zachowaniem procedury postępowania:
 1. pisemne poinformowanie rodziców,
 2. spotkanie rodziców z pedagogiem lub psychologiem,
 3. opinia specjalisty stwierdzającej, że dziecko nie może przebywać w grupie dzieci zdrowych w oddziale ogólnodostępnym,
 4. w skrajnych przypadkach rozwiązanie umowy i skreślenie dziecka z listy.

 § 41

 Tryb składania skarg i zażaleń w przypadku naruszenia praw dziecka:

 1. pisemne zgłoszenie skargi lub zażalenia do dyrektora;
 2. dyrektor zobowiązany jest przeprowadzić wyjaśnienie w ciągu 7 dni i udzielić pisemnej odpowiedzi osobie zainteresowanej w terminie 14 dni;
 3. od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do organu nadzorującego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji;
 4. skarga anonimowa pozostanie bez rozpatrzenia.

Rozdział VII

Rodzice wychowanków  

§ 42

1. Rodzice mają w szczególności prawo do:

 1. znajomości zadań dydaktyczno – wychowawczych;
 2. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć, podejmowanych prób, niepowodzeń;
 3. uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka;
 4. wyrażania i przekazywania dyrektorowi opinii na temat pracy przedszkola;
 5. udziału w organizowanych dla dzieci uroczystościach przedszkolnych;
 6. pomocy w kontaktach ze specjalistami : psychologiem, logopedą itp..

2. Przedszkole respektując prawa rodziców, zobowiązuje ich do:

 1. udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;
 2. uzgadniania z nauczycielami kierunku i zakresu zadań indywidualnych realizowanych w przedszkolu i w domu;
 3. uczestnictwa w zajęciach, spotkaniach organizowanych celowo dla rodziców i dzieci;
 4. udziału w otwartych uroczystościach przedszkolnych;
 5. zapewnienia dzieciom 6-letnim regularne uczęszczanie na zajęcia;
 6. przestrzegania regularnego dokonywania opłat za przedszkole;
 7. zgłaszania chorób, informowania o zaleceniach lekarzy lub innych specjalistów.
 1. Rodzice lub prawni opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola osobiście i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola
  i z przedszkola do domu.
 2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę dorosłą, zdolną do podejmoania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców /prawnych opiekunów/.
 3. Upoważnienia pozostają w dokumentacji przedszkola.
 4. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
 5. Rodzice /prawni opiekunowie / mają obowiązek przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę osoby dyżurującej, lub nauczyciela. Osoba odbierająca dziecko jest za nie odpowiedzialna od momentu, kiedy dziecko przychodzi do rodzica wywołane przez domofon lub bezpośrednio w sali.

 § 43

W przedszkolu może działać reprezentacja rodziców poszczególnych oddziałów jako grupa współpracująca z nauczycielami w sprawach wychowawczo – dydaktycznych i organiza- cyjnych, oraz współdziałająca z dyrektorem w tworzeniu dzieciom prawidłowych warunków warunków do zajęć i zabaw w przedszkolu. W przypadku powstania takiej reprezentacji, rodzice tworzą regulamin swojej działalności.

Rozdział VIII

Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola 

§ 44

 1. Podstawą zapisu dziecka do przedszkola jest „Karta zapisu dziecka” obowiązująca przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Załącznikiem do karty jest „Umowa edukacyjną”, którą podpisuje dyrektor z rodzicami /prawnymi opiekunami/ na rok, z możliwością przedłużenia na lata następne w formie pisemnego aneksu, lub na cały okres pobytu dziecka w przedszkolu.
 3. Rodzice zobowiązani są do pisemnej informacji związanej ze zmianą adresu zameldowania i zamieszkania dziecka oraz innych istotnych danych osobowych.
 4. Zapisy do przedszkola prowadzone są przez cały rok szkolny.
 5. Kryterium przyjęć stanowi kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa:
  1. dzieci już uczęszczających do przedszkola i ich rodzeństwa;
  2. dzieci korzystające ze wszystkich posiłków i całodniowej opieki /rodziców   pracujących/;
  3. dzieci rodziców samotnie wychowujących dzieci;
  4. dzieci rodziców wobec których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności.

Rozdział IX

Finanse

§ 45 

 1. Środki potrzebne na działalność statutową przedszkola pochodzą:
  1. z opłat wnoszonych przez rodziców / czesne/,
  2. z dotacji budżetu miasta Krakowa,
  3. pozyskiwanych z innych źródeł /fundusze unijne, sponsorzy, fundacje itp./.
 2. Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ustala organ prowadzący w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 3. Na opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu składają się:
  1. wpisowe,
  2. czesne,
  3. opłata za wyżywienie.

§ 46

 1. Wpisowe jest opłatą jednorazową i obowiązuje przy zapisie dziecka do przedszkola.
 2. Zapłata wpisowego powinna nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
 3. Wpisowe nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji, gdy rozwiązanie umowy następuje z przyczyn leżących po stronie przedszkola.

 § 47

 1. Czesne jest opłatą stałą płatną w okresach miesięcznych przez czas trwania umowy.
 2. Czesne nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, za wyjątkiem sytuacji, gdy nieobecność  wynika z powodów leżących po stronie przedszkola.
 3. Czesne za poszczególne okresy miesięczne od września do czerwca jest płatne miesięcznie z góry, nie później niż do 10 dni każdego miesiąca.
 4. Dla dziecka nie korzystającego z dyżuru wakacyjnego czesne za lipiec i sierpień wynosi miesięcznie 50% czesnego obowiązującego w danym roku szkolnym.
 5. Czesne za lipiec i sierpień jest płatne z góry w miesięcznych ratach wynoszących 1/10 łącznej kwoty czesnego za lipiec i sierpień w terminach zapłaty czesnego za poszczególne okresy miesięczne począwszy od września.
 6. Czesne za lipiec lub sierpień dla dzieci korzystających z dyżuru wakacyjnego jest uzgadniane z Radą Rodziców i jest uzależniona od liczby zgłoszonych dzieci oraz realizowanego programu. Przy ustalaniu jego wysokości uwzględnia się czesne zapłacone za dziecko na podstawie ust.5.

§ 48

 1. Opłata za wyżywienie obliczana jest na podstawie obecności dziecka w przedszkolu
  i rozliczana w następnym miesiącu.
 2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za wyżywienie w pełnej
  wysokości stawki dziennej podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności, począwszy
  od drugiego dnia absencji.

§ 49

Szczegółowe  zasady  odpłatności  za  przedszkole  określone  są  w  „Umowie Edukacyjnej

zawieranej pomiędzy Dyrektorem a Rodzicami.

 § 50

 1. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
 2. Księgowość prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami przez organ prowadzący lub biuro obrachunkowe.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 51 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
 3. Prawo nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień należy do prowadzącego placówkę.

Kraków, 31.08.2010 r.