Statut

 

STATUT
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

„ ISKIERKA”

w Krakowie

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

         & 1

         Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność przedszkola są w szczególności:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz.59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
 • rozporządzenia wykonawcze do ustaw,
 • niniejszy statut, regulaminy i procedury wewnętrzne,
 • wpis o numerze ewidencyjnym w rejestrze ewidencji szkół i placówek niepublicznych  prowadzonych przez Prezydenta Miasta Krakowa.

  & 2

  1. Nazwa placówki: Przedszkole Niepubliczne „Iskierka”.
  2. Siedziba Przedszkola mieści się przy ulicy L. Staffa 6, 30-080 Kraków.
  3. Organem prowadzącym przedszkole jest: osoba fizyczna – Małgorzata Pyżyk.
  4. Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi:
      Przedszkole Niepubliczne „Iskierka” Małgorzata Pyżyk, ul. L.Staffa 6, 30-080 Kraków.
         5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje: Małopolski Kurator Oświaty

& 3

1. Przedszkole jest placówką niepubliczną, która:
   1) nie prowadzi bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstaw programowej wychowania przedszkolnego,
  2) realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w czasie pobytu dziecka w przedszkolu,
 3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasady wskazane przez osobę prowadzącą przedszkole,
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
5) zapewnia realizację prawa do rocznego przygotowania przedszkolnego.

& 4

      1. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia roku następnego.
 1. W okresie wakacji przedszkole jest zamknięte w miesiącu sierpniu.
 2. Przedszkole jest miejscem praktyk pedagogicznych dla studentów wyższych uczelni.
 3. W przedszkolu w codziennej pracy mogą uczestniczyć wolontariusze bądź osoby skierowane na odbycie stażu przez odpowiednie instytucje.
 4. W przedszkolu mogą być prowadzone badania pedagogiczno – psychologiczne przez uprawnionych do tych badań specjalistów i studentów. Badania mogą być prowadzone po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez rodziców (opiekunów) dzieci.

ROZDZIAŁ 2

CELE  I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 & 5

 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 1. Przedszkole realizuje cele określone w ustawie –Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z godnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

  & 6

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest :
         1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz  kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,
        2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym co dobre a co złe,
        3) troska o zdrowie dzieci, ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach, ćwiczeniach i grach sportowych,
       4) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiałych dla innych,
      5) wprowadzenie dzieci w świat sztuki i wartości estetycznych, rozwijanie umiejętności wypowiadanie się poprzez muzykę oraz sztukę,
     6) kształtowanie u dzieci przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
     7) rozpoznawanie i uwzględnianie indywidualnych potrzeb dzieci,
    8) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,
   9) udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola , ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dziecka, psychologiem, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi i działającymi na rzecz rodziny i dzieci,
   10) kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
   11) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
   12) rozwijanie umiejętności społecznych, niezbędnych dla poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi,
   13) współdziałanie z rodziną w wychowywaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
   14) umożliwienia dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

& 7

Przedszkole realizuje zadania, w szczególności poprzez :
 1. Zapewnienie opieki i wspomagania rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 2. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
 3. Wzmacniania wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji i warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń , które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
 5. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
 6. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
 7. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie tylko poziomu umożliwiającego podjęcia nauki w szkole, ale dające możliwość osiągania sukcesów szkolnych,
 8. Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym dziecka,
 9. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 10. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji muzycznej, plastycznej i ruchowej,
 11. Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań pro zdrowotnych,
 12. Współdziałanie z rodzicami , różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu,, inne osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
 14. Upowszechnianie wiedzy  ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
     15. Zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji,
     16. Egzekwowanie   obowiązku  przedszkolnego w  trybie przepisów o postępowaniu  egzekucyjnym w administracji,
     17. Organizowanie  zajęć – zgodnie z potrzebami- umożliwiających dziecku poznanie kultury i języka mniejszości  narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego,
      18. Organizowanie  pomocy   psychologiczno – pedagogicznej  dzieciom,  rodzicom  i  nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami,
      19.  Rozpoznawanie   zainteresowań  i   uzdolnień  dzieci  oraz  stwarzanie  warunków  do  ich rozwoju poprzez organizowanie odpowiednich zajęć,
     20. Przygotowanie   dzieci   do  posługiwania  się  językiem  obcym   nowożytnym  poprzez  codzienną naukę we wszystkich grupach wiekowych w formie zabawy, rozbudzanie świadomości językowej i wrażliwości  kulturowej  oraz  budowanie  pozytywne j motywacji  do  nauki  języków  obcych na dalszych etapach edukacyjnych,
    21. Wyposażenie  przedszkola  w  pomoce  dydaktyczne  i  sprzęt  umożliwiający  realizację  zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola

& 8

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:
 1. Dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 2. Dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 127 ust. 19 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

& 9

           Statutowe   cele  i  zadania  realizuje  dyrektor  Przedszkola,  nauczyciele  i  zatrudnieni pracownicy administracyjno – obsługowi  we współpracy z rodzicami, specjalistami, poradniami, organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi.

& 10

Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa a w tym:
 1. Podtrzymuje działania sprzyjające promocji i ochronie zdrowia,
 2. Przekazuje wiedzę o zdrowym stylu życia oraz ocenie zachowań służących i zagrażających zdrowiu,
 3. Uczy zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,
 4. Zapewnia stałą opiekę ze strony nauczyciela zarówno w czasie zajęć w przedszkolu, jak i poza terenem przedszkola,
 5. Tworzy warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
 6. Zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami,
 7. Czyni rodziców odpowiedzialnymi za zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania ich z przedszkola,
 8. Nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy, które uwzględniają rozłożenie aktywności dziecka w poszczególnych dniach i dbają o ich różnorodność ,
        9. Na bieżąco i systematycznie dokonuje się kontroli obiektu pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych  warunków,
       10. Zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów.

& 11

 Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole miedzy   innymi poprzez:
 1. Organizację współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami,
 2. Zapoznanie rodziców, prawnych opiekunów z zadaniami wychowawczo-opiekuńczo-  edukacyjnymi,
 3. Udzielanie bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka, gotowości do podjęcia nauki w szkole, informowaniu rodziców o programie indywidualnego wspomagania rozwoju,
 4. Współpracę ze szkołą i nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej,
 5. Wspomaganie w budowaniu pozytywnego własnego wizerunku dziecka,
 6. Stwarzaniu sytuacji sprzyjających rozwijaniu samodzielności, kształtowaniu nawyków higienicznych i kultury bycia,
 7. Stwarzanie warunków do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

& 12

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawą programową wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz programów opracowanych dla potrzeb przedszkola.
 2. Zestaw programów wychowania przedszkolnego wybiera nauczyciel.
 3. Wybrane programy są zatwierdzane do realizacji przez dyrektora przedszkola.
 4. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

& 13

Podstawową formą działalności przedszkola są w szczególności:
 1. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 2. Wybrane programy są zatwierdzane do realizacji przez dyrektora przedszkola.
 3. Zestaw programów wychowania przedszkolnego wybiera nauczyciel.
 4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawą programową wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz programów opracowanych dla potrzeb przedszkola.
 5. Zajęcia kierowane i niekierowane w czasie obowiązkowych zajęć z całą grupą,
 6. Zabawa, w tym zabawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu,
 7. Spontaniczna działalność dzieci,
 8. Proste prace porządkowe,
 9. Czynności samoobsługowe,
 10. Wycieczki i uroczystości w przedszkolu,
 11. Zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach,
 12. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 13. Okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych,
 14. Zajęcia rozwijająco – uzupełniające organizowane dla wszystkich przedszkolaków.

& 14 

 1. Przedszkole organizuje naukę religii na życzenie i za zgodą rodziców.
 2. W przedszkolu organizowane są dla wszystkich dzieci zajęcia uzupełniające, takie jak:
 • zajęcia z języka angielskiego 2 razy w tygodniu dla wszystkich dzieci,
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 1 w tygodniu dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich,
 • zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej w TS „Wisła” 1 w tygodniu dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich,
 • warsztaty ( plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne )  z cyklu „Akademia Talentów” 1 raz w tygodniu dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich,
 1. Zajęcia uzupełniające  mogą  być  organizowane  w  czasie  przeznaczonym  na realizację podstawy wychowania  przedszkolnego.
 1. Koszt zajęć uzupełniających wliczony jest w opłatę stałą tzw. czesne.
 2. W przedszkolu  mogą  być  organizowane  zajęcia  dodatkowe, ustalane z rodzicami w każdym roku szkolnym.
 3. Godziny prowadzenia zajęć dodatkowych w danym roku szkolnym ustala dyrektor.
 4. Zajęcia dodatkowe organizowane są na życzenie rodziców i za odpłatnością rodziców.
 5. Ilość i czas organizowanych zajęć dodatkowych nie może zakłócać realizacji podstawy programowej wychowania  przedszkolnego.

  & 15

      Przedszkole zapewnia stałą i doraźną opiekę psychologa, logopedy, lekarza i higienistki.

 & 16

 1. Przedszkole  wydaje  rodzicom  dziecka  6 – cio letniego  objętego  wychowaniem  przedszkolnym informację  o  gotowości  dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się do końca kwietnia  roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 1. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych i diagnoz  dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

  & 17

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne grupy opiece jednego lub dwóch nauczycieli posiadającym kwalifikacje , zależnie od czasu pracy przedszkola lub realizowanych zadań.
 2. Dyrektor  w ramach prawidłowej organizacji pracy przedszkola decyduje o ciągłości pracy nauczyciela w danej grupie.
 3. Ze względu na prawidłową organizację pracy przedszkola nauczyciel może zostać przesunięty do pracy w innej grupie.
 4. Decyzję ostateczną w zakresie organizacji pracy grup w roku szkolnym podejmuje dyrektor.
 5. W każdej grupie pracę nauczyciela wspiera pomoc nauczyciela, która w przypadku małej ilości dzieci może zostać przesunięta do innej grupy lub do innych obowiązków wynikających z organizacji pracy.
 6. Nauczyciel i pomoc nauczyciela odpowiadają za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych ich opiece wychowanków.

  & 18

 1. Dzieci  przyjęte    do    przedszkola,    podlegające   obowiązkowemu    rocznemu    przygotowaniu przedszkolnemu,   którym  stan  zdrowia   uniemożliwia  lub   znacznie   utrudnia   uczęszczanie  do przedszkola     obejmuje    się     indywidualnym     obowiązkowym     rocznym     przygotowaniem przedszkolnym.
 1.    Zajęcia  indywidualnego  przygotowania  przedszkolnego  prowadzi  się  w  miejscu pobytu dziecka, w  domu   rodzinnym,  a  w   wyjątkowych  sytuacjach  mogą  być  prowadzone  w  placówce  opieki zdrowotnej.
 1. Na wniosek   nauczyciela  prowadzącego  zajęcia  indywidualnego  przygotowania przedszkolnego, dyrektor  może  zezwolić  na  odstąpienie  od  realizacji  niektórych  treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
 1. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są  prowadzone z  dzieckiem  przez  jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.

 & 19

                                         Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 1. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności:
 2. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka  oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
 3. z niepełnosprawności,
 4. z niedostosowania społecznego,
 5. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 6. z zaburzeń zachowania lub emocji,
 7. ze szczególnych uzdolnień,
 8. ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 9. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 10. z choroby przewlekłej,
 11. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 12.  z niepowodzeń edukacyjnych,
 13. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
 14. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
  3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
 • rodziców dziecka,
 • dyrektora przedszkola,
 • nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem,
 • pomocy nauczyciela,
 • poradni,
 • asystenta rodziny,
 • kuratora sądowego,
 • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
  4.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 • rodzicami dziecka,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • innymi przedszkolami,
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
  5. W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów  w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia,
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • porad i konsultacji.
 1. Zainteresowania  dzieci  oraz  ich  uzdolnienia  rozpoznawane  są  poprzez   wywiady  z  rodzicami dzieckiem oraz podczas prowadzonych obserwacji pedagogicznych.
 1. Organizowane w przedszkolu konkursy, turnieje, warsztaty stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Laureaci są objęci specjalną opieką nauczyciela.
 1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie  porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 1. Przedszkole organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
 1. Przedszkole dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zapewnia:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci,
 • zajęcia specjalistyczne;
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne,
 • integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi.

  & 20

 W przedszkolu może być realizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, jeżeli istnieje   możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  dziecka.

& 21

        1.Realizując cel aktywizacji społeczności lokalnej, przedszkole może organizować:
           1) zajęcia dla dzieci nie tylko w wieku przedszkolnym, ale także adaptacyjne dla młodszych, świetlicowe i półkolonie dla starszych ( do 8 roku życia), lub inne wg potrzeb rodziców i środowiska
           2) spotkania dzieci i młodzieży, dorosłych , tworzenie grup zainteresowań;
           3) spotkania, konferencje, kursy i konkursy;
           4) partnerską współpracę i wymianę z samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi, innymi Placówkami.
 1. Przedszkole może korzystać z funduszy unijnych, czynnego propagowania idei wolontariatu.