Statut

 

STATUT
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

„ ISKIERKA”

w Krakowie

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

         & 1

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność przedszkola są w szczególności:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz.59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
 • rozporządzenia wykonawcze do ustaw,
 • niniejszy statut, regulaminy i procedury wewnętrzne,
 • wpis o numerze ewidencyjnym w rejestrze ewidencji szkół i placówek niepublicznych  prowadzonych przez Prezydenta Miasta Krakowa.

  & 2

  1. Nazwa placówki: Przedszkole Niepubliczne „Iskierka”.

  2. Siedziba Przedszkola mieści się przy ulicy L. Staffa 6, 30-080 Kraków.

  3. Organem prowadzącym przedszkole jest: osoba fizyczna – Małgorzata Pyżyk.

  4. Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi:

  Przedszkole Niepubliczne „Iskierka” Małgorzata Pyżyk, ul. L.Staffa 6, 30-080 Kraków.

5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje: Małopolski Kurator Oświaty

& 3

1. Przedszkole jest placówką niepubliczną, która:

   1) nie prowadzi bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstaw programowej wychowania przedszkolnego,

2) realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w czasie pobytu dziecka w przedszkolu,

3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasady wskazane przez osobę prowadzącą przedszkole,

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

5) zapewnia realizację prawa do rocznego przygotowania przedszkolnego.

& 4

      1. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia roku następnego.

 1. W okresie wakacji przedszkole jest czynne w lipcu i/lub sierpniu.
 2. Przedszkole jest miejscem praktyk pedagogicznych dla studentów wyższych uczelni.
 3. W przedszkolu w codziennej pracy mogą uczestniczyć wolontariusze bądź osoby skierowane na odbycie stażu przez odpowiednie instytucje.
 4. W przedszkolu mogą być prowadzone badania pedagogiczno – psychologiczne przez uprawnionych do tych badań specjalistów i studentów. Badania mogą być prowadzone po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez rodziców (opiekunów) dzieci.

 

ROZDZIAŁ 2

CELE  I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 & 5

 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 1. Przedszkole realizuje cele określone w ustawie –Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z godnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

  & 6

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest :

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz  kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym co dobre a co złe,

3) troska o zdrowie dzieci, ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach, ćwiczeniach i grach sportowych,

4) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiałych dla innych,

5) wprowadzenie dzieci w świat sztuki i wartości estetycznych, rozwijanie umiejętności wypowiadanie się poprzez muzykę oraz sztukę,

6) kształtowanie u dzieci przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

7) rozpoznawanie i uwzględnianie indywidualnych potrzeb dzieci,

8) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,

9) udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola , ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dziecka, psychologiem, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi i działającymi na rzecz rodziny i dzieci,

10) kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

11) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,

12) rozwijanie umiejętności społecznych, niezbędnych dla poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi,

13) współdziałanie z rodziną w wychowywaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,

   14) umożliwienia dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

& 7

Przedszkole realizuje zadania, w szczególności poprzez :

 1. zapewnienie opieki i wspomagania rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 2. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
 3. wzmacniania wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 4. zapewnienie prawidłowej organizacji i warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń , które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
 5. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
 6. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
 7. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie tylko poziomu umożliwiającego podjęcia nauki w szkole, ale dające możliwość osiągania sukcesów szkolnych,
 8. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym dziecka,
 9. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 10. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji muzycznej, plastycznej i ruchowej,
 11. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań pro zdrowotnych,
 12. współdziałanie z rodzicami , różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
 13. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu,, inne osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
 14. upowszechnianie wiedzy  ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,

15. zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji,

16. egzekwowanie   obowiązku  przedszkolnego w  trybie przepisów o postępowaniu  egzekucyjnym w administracji,

17. organizowanie  zajęć – zgodnie z potrzebami- umożliwiających dziecku poznanie kultury i języka mniejszości  narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego,

18. organizowanie  pomocy   psychologiczno – pedagogicznej  dzieciom,  rodzicom  i  nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami,

19.  rozpoznawanie   zainteresowań  i   uzdolnień  dzieci  oraz  stwarzanie  warunków  do  ich rozwoju poprzez organizowanie odpowiednich zajęć,

20. przygotowanie   dzieci   do  posługiwania  się  językiem  obcym   nowożytnym  poprzez  codzienną naukę we wszystkich grupach wiekowych w formie zabawy, rozbudzanie świadomości językowej i wrażliwości  kulturowej  oraz  budowanie  pozytywne j motywacji  do  nauki  języków  obcych na dalszych etapach edukacyjnych,

21. wyposażenie  przedszkola  w  pomoce  dydaktyczne  i  sprzęt  umożliwiający  realizację  zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola.

& 8

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

 1. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 2. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 127 ust. 19 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

& 9

           Statutowe   cele  i  zadania  realizuje  dyrektor  Przedszkola,  nauczyciele  i  zatrudnieni pracownicy administracyjno – obsługowi  we współpracy z rodzicami, specjalistami, poradniami, organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi.

& 10

Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa a w tym:

 1. podtrzymuje działania sprzyjające promocji i ochronie zdrowia,
 2. przekazuje wiedzę o zdrowym stylu życia oraz ocenie zachowań służących i zagrażających zdrowiu,
 3. uczy zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,
 4. zapewnia stałą opiekę ze strony nauczyciela zarówno w czasie zajęć w przedszkolu, jak i poza terenem przedszkola,
 5. tworzy warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
 6. zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami,
 7. czyni rodziców odpowiedzialnymi za zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania ich z przedszkola,
 8. nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy, które uwzględniają rozłożenie aktywności dziecka w poszczególnych dniach i dbają o ich różnorodność ,

9. na bieżąco i systematycznie dokonuje się kontroli obiektu pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych  warunków,

10. zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów.

& 11

 Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole miedzy   innymi poprzez:

 1. organizację współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami,
 2. zapoznanie rodziców, prawnych opiekunów z zadaniami wychowawczo-opiekuńczo-edukacyjnymi,
 3. udzielanie bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka, gotowości do podjęcia nauki w szkole, informowaniu rodziców o programie indywidualnego wspomagania rozwoju,
 4. współpracę ze szkołą i nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej,
 5. wspomaganie w budowaniu pozytywnego własnego wizerunku dziecka,
 6. stwarzaniu sytuacji sprzyjających rozwijaniu samodzielności, kształtowaniu nawyków higienicznych i kultury bycia,
 7. stwarzanie warunków do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

& 12

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawą programową wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz programów opracowanych dla potrzeb przedszkola.
 2. Zestaw programów wychowania przedszkolnego wybiera nauczyciel.
 3. Wybrane programy są zatwierdzane do realizacji przez dyrektora przedszkola.
 4. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

& 13

Podstawową formą działalności przedszkola są w szczególności:

 1. zajęcia kierowane i niekierowane w czasie obowiązkowych zajęć z całą grupą,
 2. zabawa, w tym zabawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu,
 3. spontaniczna działalność dzieci,
 4. proste prace porządkowe,
 5. czynności samoobsługowe,
 6. wycieczki i uroczystości w przedszkolu
 7. zajęcia stymulujące organizowane w małych sespołach
 8. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 9. okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych,
 10. Zajęcia rozwijająco – uzupełniające organizowane dla wszystkich przedszkolaków.

& 14 

 1. Przedszkole organizuje naukę religii na życzenie i za zgodą rodziców.
 2. W przedszkolu organizowane są dla wszystkich dzieci zajęcia uzupełniające, takie jak:1)   zajęcia i zabawy programowe:*  planowane i organizowane przez nauczyciela – codziennie,*   zajęcia z języka angielskiego 2 razy w tygodniu dla wszystkich dzieci,*   zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 1 w tygodniu dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich,*   zabawy i zajęcia ruchowe w ramach rytmiki – 1 razy w tygodniu dla wszystkich dzieci,*   zajęcia z religii – 1 raz w tygodniu od grupy czterolatków za zgodą Rodziców;2)   zajęcia i zabawy  uzupełniające:*   zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej w TS „Wisła” 1 w tygodniu dla dzieci 5-cio i 6-cioletnich,

  *   zabawy przy muzyce z elementami tańca – 1 raz w tygodniu dla wszystkich dzieci,

  *   warsztaty  ( plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne )  z cyklu „Akademia Talentów”

  1 raz   w tygodniu dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich,

  3)  zajęcia dodatkowe tj. szachy, robotyka, jęz. francuski, piłka nożna itp.;

  4)  wycieczki krajoznawcze i w ramach „Spotkań ze sztuką” ,

  5) spotkania i imprezy programowe wynikające z rytmu roku.

 1. Zajęcia uzupełniające  mogą  być  organizowane  w  czasie  przeznaczonym  na realizację podstawy wychowania  przedszkolnego.
 1. Koszt zajęć uzupełniających wliczony jest w opłatę stałą tzw. czesne.
 2. W przedszkolu  mogą  być  organizowane  zajęcia  dodatkowe, ustalane z rodzicami w każdym roku szkolnym.
 3. Godziny prowadzenia zajęć dodatkowych w danym roku szkolnym ustala dyrektor.
 4. Zajęcia dodatkowe organizowane są na życzenie rodziców i za odpłatnością rodziców.
 5. Ilość i czas organizowanych zajęć dodatkowych nie może zakłócać realizacji podstawy programowej wychowania  przedszkolnego.

  & 15

Przedszkole zapewnia stałą i doraźną opiekę psychologa, logopedy, lekarza i higienistki.

 & 16

 1. Przedszkole  wydaje  rodzicom  dziecka  6 – cio letniego  objętego  wychowaniem  przedszkolnym informację  o  gotowości  dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się do końca kwietnia  roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 1. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych i diagnoz  dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

  & 17

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne grupy opiece jednego lub dwóch nauczycieli posiadającym kwalifikacje , zależnie od czasu pracy przedszkola lub realizowanych zadań.
 2. Dyrektor  w ramach prawidłowej organizacji pracy przedszkola decyduje o ciągłości pracy nauczyciela w danej grupie.
 3. Ze względu na prawidłową organizację pracy przedszkola nauczyciel może zostać przesunięty do pracy w innej grupie.
 4. Decyzję ostateczną w zakresie organizacji pracy grup w roku szkolnym podejmuje dyrektor.
 5. W każdej grupie pracę nauczyciela wspiera pomoc nauczyciela, która w przypadku małej ilości dzieci może zostać przesunięta do innej grupy lub do innych obowiązków wynikających z organizacji pracy.
 6. Nauczyciel i pomoc nauczyciela odpowiadają za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych ich opiece wychowanków.

  & 18

 1. Dzieci  przyjęte    do    przedszkola,    podlegające   obowiązkowemu    rocznemu    przygotowaniu przedszkolnemu,   którym  stan  zdrowia   uniemożliwia  lub   znacznie   utrudnia   uczęszczanie  do przedszkola     obejmuje    się     indywidualnym     obowiązkowym     rocznym     przygotowaniem przedszkolnym.
 1.    Zajęcia  indywidualnego  przygotowania  przedszkolnego  prowadzi  się  w  miejscu pobytu dziecka, w  domu   rodzinnym,  a  w   wyjątkowych  sytuacjach  mogą  być  prowadzone  w  placówce  opieki zdrowotnej.
 1. Na wniosek   nauczyciela  prowadzącego  zajęcia  indywidualnego  przygotowania przedszkolnego, dyrektor  może  zezwolić  na  odstąpienie  od  realizacji  niektórych  treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
 1. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są  prowadzone z  dzieckiem  przez  jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.

 & 19

                                         Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

 1. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka  oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
 2. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności:
 • z niepełnosprawności,
 • z niedostosowania społecznego,
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • z zaburzeń zachowania lub emocji,
 • ze szczególnych uzdolnień,
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 • z choroby przewlekłej,
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 •  z niepowodzeń edukacyjnych,
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem                    spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
 • rodziców dziecka,
 • dyrektora przedszkola,
 • nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem,
 • pomocy nauczyciela,
 • poradni,
 • asystenta rodziny,
 • kuratora sądowego,
 • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.4.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 • rodzicami dziecka,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • innymi przedszkolami,
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.5. W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów  w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia,
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • porad i konsultacji.
 1. Zainteresowania  dzieci  oraz  ich  uzdolnienia  rozpoznawane  są  poprzez   wywiady  z  rodzicami dzieckiem oraz podczas prowadzonych obserwacji pedagogicznych.
 1. Organizowane w przedszkolu konkursy, turnieje, warsztaty stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Laureaci są objęci specjalną opieką nauczyciela.
 1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie  porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 1. Przedszkole organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
 1. Przedszkole dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zapewnia:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci,
 • zajęcia specjalistyczne;
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne,
 • integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi.

  & 20

W przedszkolu może być realizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, jeżeli istnieje   możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  dziecka.

& 21

1.Realizując cel aktywizacji społeczności lokalnej, przedszkole może organizować:

1) zajęcia dla dzieci nie tylko w wieku przedszkolnym, ale także adaptacyjne dla młodszych, świetlicowe i półkolonie dla starszych ( do 8 roku życia), lub inne wg potrzeb rodziców i środowiska

2) spotkania dzieci i młodzieży, dorosłych , tworzenie grup zainteresowań;

3) spotkania, konferencje, kursy i konkursy;

4) partnerską współpracę i wymianę z samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi, innymi Placówkami.

 1. Przedszkole może korzystać z funduszy unijnych, czynnego propagowania idei wolontariatu.

ROZDZIAŁ 3

ORGANY PRZEDSZKOLA

& 22

 1. Organami przedszkola są:
 • Dyrektor Przedszkola,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców.

& 23

 1. Dyrektorem Przedszkola jest osoba będąca jednocześnie osobą fizyczną prowadząca przedszkole.
 2. Do zadań dyrektora należą:
 • kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,
 • koordynowanie opieki nad dziećmi,
 • współpraca z rodzicami, oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
 • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,
 • stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
 • koordynacja współdziałania organów przedszkola oraz zapewnienie wymiany informacji między nimi;,
 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie nadzoru pedagogicznego,
 • rozpatrywanie wniosków, skarg i zażaleń zgodnie z wewnętrznym regulaminem,
 • ustalanie czasu i godzin funkcjonowania przedszkola w okresie dyżurów,
 • opracowywanie dokumentacji stanowiącej podstawy organizacji pracy przedszkola,
 • przedstawianie wniosków Radzie Pedagogicznej z pełnionego nadzoru pedagogicznego,
 • stwarzanie w przedszkolu atmosfery akceptacji, współpracy i wzajemnej życzliwości,
 • inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych,
 • powiadamianie dyrektora szkoły w obwodzie którego dziecko mieszka o  spełnianiu przez  dziecko obowiązku odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • dopuszczenie do realizacji programy wychowania przedszkolnego na wniosek nauczyciela,
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji  praktyk pedagogicznych.
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 2. Dyrektor decyduje w sprawach:
 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola.
 1. Dyrektor realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 2. Dyrektor przedszkola pod swoja nieobecność wyznacza nauczyciela pełniącego tę funkcję .
 3. Dyrektor może powołać na stałe nauczyciela na stanowisko swojego zastępcy, określając zakres jego

obowiązków.

& 24

 1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 4. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności.
 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie pisemnej.

& 25

 1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
 2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności.

  & 26

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 2. Dyrektor przedszkola realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji.
 3. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

  & 27

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów przedszkola,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów, pedagogicznych w przedszkolu,
 • organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków.
 1. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy:
 • opiniowanie dopuszczenia do użytku w przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu  wychowania przedszkolnego,
 • opiniowanie organizacji pracy przedszkola, a w tym ramowego rozkładu dnia,
 • opiniowanie propozycji dyrektora o przyznanie nauczycielom, odznaczeń i wyróżnień,
 • opiniowanie propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

& 28

 1. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, także nauczycieli i innych pracowników przedszkola;
 2. Radę pedagogiczną obowiązuje znajomość i przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.

& 29

 1. W przedszkolu może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci

uczęszczających do przedszkola.

 1. Zasady działalności Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców, który nie może  być

sprzeczny ze statutem przedszkola.

& 30

 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą, w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.
 2. Organy przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:
  • organizowanie wspólnych posiedzeń,
  • planowanie i podejmowanie wspólnych działań.

 & 31

    Rozstrzyganie sporów

pomiędzy organami przedszkola

 

 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

1)    prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do

Dyrektora Przedszkola,

2)    przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej

ze zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk,

3)    Dyrektor Przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony

sporu,

4)     o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem  Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych

w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

 1. Spory między organami Przedszkola rozwiązywane są wewnątrz Przedszkola na drodze polubownej

poprzez  wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.

 1.  Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą

o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.

 1.  Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.
 2. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest

Zespół  Mediacyjny. W  skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym  przedstawicielu organów

przedszkola, z tym, że Dyrektor Przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

 1. Zespól  Mediacyjny  w  pierwszej  kolejności  powinien  prowadzić  postępowanie   mediacyjne, a w

przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

 1. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie

ostateczne.

 

ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

& 32

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

  & 33

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa obejmująca  dzieci w zbliżonym wieku.
 2. Zasady doboru dzieci mogą być zróżnicowane i uwzględniać potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia.
 3. W przedszkolu funkcjonuje 7 grup, które w zależności od potrzeb mogą być różnorodne wiekowo.
 4. Liczba dzieci w grupie nie powinna przekraczać 25 dzieci. W wyjątkowych sytuacjach (rodzeństwo, trudna sytuacja), możliwe jest przyjęcie większej liczby dzieci.

  & 34

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w czasie całego pobytu

dziecka w przedszkolu.                                                                                                                                   

 & 35

 1. Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.
 2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia zasadę ochrony zdrowia i higieny, zasady pracy w oddziałach oraz oczekiwania rodziców.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

  & 36

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, tj. od 1 września do 31 sierpnia, przez 5 dni w tygodniu z wyjątkiem ustawowych dni wolnych od pracy oraz ustalonym okresie urlopowym.
 2. Przedszkole pełni dyżur w okresie zbieżnym z przerwami w szkole tj. :
 • przerwa świąteczna bożonarodzeniowa;
 • ferie zimowe;
 • przerwa świąteczna wielkanocna;
 • wakacje;
 • inne.
 1. Przedszkole jest nieczynne w Wigilię Bożego Narodzenia – 24.XII i w piątek po święcie Bożego Ciała.
 2. Przedszkole może być czynne, za dodatkową opłatą rodziców, w soboty i dni ustawowo wolne od pracy.
 3. Dzienny czas pracy przedszkola ustala dyrektor .
 4. Przedszkole jest otwarte od godziny 6.30 – 18.00.
 5. Czas otwarcia i zamykania przedszkola może ulegać zmianie, w zależności od potrzeb środowiska, a o wszelkich zmianach organizacyjnych rodzice są na bieżąco informowani.
 6. W okresie wakacji przedszkole jest otwarte w miesiącu lipcu i/lub sierpniu w zależności od potrzeb Rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola.

  & 37

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa obejmująca  dzieci w zbliżonym wieku.
 2. Zasady doboru dzieci mogą być zróżnicowane i uwzględniać potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia.
 3. Liczba dzieci w grupie tematycznej nie powinna przekraczać 25 dzieci. W wyjątkowych sytuacjach (rodzeństwo, trudna sytuacja), możliwe jest przyjęcie większej liczby dzieci.

& 38

      Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

1)  7 sal do zabaw,

2)  gabinet logopedyczny, psychologiczny i lekarski,

3)  pomieszczenia kuchenne, administracyjne i gospodarcze,

4)  plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.

& 39

       Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących organizacji

zajęć dodatkowych i specjalistycznych.

& 40

 1.   Rodzice  przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 2. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 3. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka powinni przyprowadzić dziecko do przedszkola i w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu a następnie  przekazać  pod opiekę nauczyciela lub pomocy.
 4. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i życie dzieci pozostawione przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, czy na placu zabaw.
 5. Dopuszcza się możliwość przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów – upoważnienia pozostają w dokumentacji  przedszkola.
 6. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie nauczycielki okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami dziecka.
 7. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka z przedszkola w przypadku kiedy zachowanie rodziców lub osób upoważnionych wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 8. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest dyrektor przedszkola. Przedszkole podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 9. Przedszkole ma prawo odmówić rodzicowi odbioru dziecka z przedszkola wobec którego sąd wydał orzeczenie o ograniczeniu bądź pozbawieniu praw rodzicielskich.
 10. Nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka, odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.
 11. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 12. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola.
 1. W szczególnych przypadkach dziecko może być odebrane przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ma ukończone 13 lat które posiada upoważnienie od rodzica oraz posiada legitymację szkolną. Rodzice składają dodatkowe oświadczenie, że biorą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci po opuszczeniu przez nie terenu przedszkola.

& 41

Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci czyste i zdrowe. Dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

& 42

Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielką.

& 43

W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania leków.

& 44

 1. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 1. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.
 2. Dopuszcza się możliwość podania leku ratującego życie dzieciom przewlekle chorym z udokumentowaną  diagnozą lekarską i sposobem dawkowania leku.
 3. Dziecko może mieć czasowo zawieszone prawo do korzystania z przedszkola w przypadku wszawicy lub choroby zakaźnej. Decyzję o zawieszeniu prawa do korzystania z przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola.
 4. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 1. W celu zapewnienia pobytu dziecka w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

& 45

Za zgodą rodziców dzieci są ubezpieczone w wybranej przez dyrektora instytucji ubezpieczeniowej, a koszt ubezpieczenia dzieci ponoszą rodzice.

ROZDZIAŁ 5

NAUCZYCIELE I  INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

& 46

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne grupy opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy przedszkola lub realizowanych zadań.
 2. Nauczyciel i pomoc nauczyciela odpowiadają za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych ich opiece wychowanków.

   & 47

 1. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania; m.in.
  • informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy,
  • udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka, ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie dziecka,
  • udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci /prace plastyczne, ćwiczenia w książkach.
 2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o wybrane programy wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość; m.in.:
  • tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań,
  • dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju; społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej,
  • wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej,
  • stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka;
  • stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy.
 3. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.
 4. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania oraz podręcznika spośród zestawu programów i podręczników dopuszczonych do użytku przedszkolnego.
 5. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania.
 6. Nauczyciel przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
 7. Nauczyciel opracowuje indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole.
 8. Nauczyciel systematycznie podnosi swoją wiedzę i umiejętności poprzez m.in.
  • zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w przedszkolu;
  • udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego;
  • aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
  • samokształcenie;
  • pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, wice-dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów;
  • wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami.
 9. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, wykazywać postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
 10. Kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

     & 48

Nauczyciel ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w pracach Rady Pedagogicznej i Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

& 49

 1. Przedszkole zatrudnia pracowników administracyjno – obsługowych.
 2. Pracownicy administracyjno-obsługowi i inni współuczestniczą w procesie wychowawczo-opiekuńczym m.in. poprzez:
 • troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu;
 • życzliwe i podmiotowe traktowanie dzieci;
 • współpracę w zakresie zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowanie ich godności osobistej;
 • usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.
 1. Pracownicy przedszkola są zobowiązani do:
 • przestrzegania tajemnicy służbowej,
 • do nie ujawniania danych stanowiących dobra osobiste dziecka i ich rodziców,
 • właściwego gospodarowanie mieniem przedszkola,
 • współpracy z nauczycielem w kształtowaniu prawidłowych postaw i nawyków w tym żywieniowych.
 1. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa dyrektor, w przydziale czynności na kolejny rok szkolny.
 2. Pracownicy zobowiązani są do wykonania innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy placówki.
 1. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów bhp i p.poż oraz dbania o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

& 50

Zatrudnienie wszystkich pracowników odbywa się na podstawie Kodeksu Pracy.

ROZDZIAŁ 6

ZASADY ODPŁATNOŚCI

& 51

 1. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu ustala osoba  prowadząca przedszkole w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 2. Na opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu składają się : -wpisowe,   -czesne, – opłata za wyżywienie 
 3.   Wpisowe jest opłatą jednorazową  i  obowiązuje  przy  zapisie  dziecka  do  przedszkola.
 4. Wpisowe nie dotyczy umów kontynuacyjnych.
 5. Opłaty zawarte w § 51 ust. 2 pkt. 1-2 nie podlegają zwrotowi za okres nieobecności dziecka w przedszkolu. Wyjątek może stanowić trudna sytuacja rodziny np.: pobyt dziecka w szpitalu, sanatorium lub nieobecność dziecka przez pełny miesiąc – zwracany jest koszt procentowy czesnego za czas nieobecności dziecka, lub opłata czesnego może być w całości zawieszona.
 6. Czesne jest opłatą  płatną w okresach miesięcznych przez czas trwania umowy.
 7. Czesne za poszczególne okresy miesięczne  jest płatne miesięcznie  z góry, nie później niż do 10 dni każdego miesiąca.
 8. Czesne za miesiące wakacyjne lipiec i/lub sierpień wynosi  miesięcznie 50% czesnego obowiązującego w danym roku  szkolnym dla dziecka nie korzystającego z przedszkola w miesiącach wakacyjnych.
 9. Za miesiące wakacyjne   lipiec i/ lub  sierpień  może być pobierana dodatkowa opłata uzależniona od liczby dzieci i i realizowanego programu wakacyjnego. Dodatkowa opłata  jest zawsze  uzgadniane  z  Radą Rodziców i płatna na zasadach określonych w ust. 7.
 10. Opłaty zawarte w § 51 ust. 2 pkt. 3  podlegają zwrotowi w wysokości stawki dziennej  za każdy dzień  nieobecności dziecka w przedszkolu.

& 52

        Rodzicom zapisującym do Przedszkola dwoje lub więcej dzieci, oraz rodzeństwu dzieci już  uczęszczających  przysługuje zniżka na drugie i kolejne dziecko w wysokości odpowiednio 25% i 50%.

& 53

Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole reguluje umowa zawarta pomiędzy dyrektorem i rodzicem.

& 54

Z wyżywienia w przedszkolu mogą korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.

ROZDZIAŁ 7

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

& 55

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę podczas pobytu w przedszkolu oraz podczas wszystkich zajęć organizowanych przez przedszkole a odbywających się poza terenem przedszkola:  uczy zasad bezpieczeństwa i przestrzegania higieny, stwarza atmosferę akceptacji, zapewnia organizację spacerów, wyjść zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa, zapewnia organizacje wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Rodzice dzieci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

                                                                                                                                                                                                                                      & 56

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces edukacyjny.
 2. Dziecko ma prawo do:
 • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
 • akceptacji takim jakie jest;
 • kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi;
 • zabawy i wyboru towarzysza zabaw;
 • snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie „snu na rozkaz”;
 • jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione przy równoczesnym prawie do nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 • zdrowego i smacznego jedzenia;
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej;
 • poszanowania jego godności osobistej;
 • doświadczania, konsekwencji własnego zachowania;
 • indywidualnego procesu rozwoju i tempa pracy;
 • badania i eksperymentowania;
 • korzystania z pomocy psychologiczno-logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu.
 • swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają praw innych.

& 57

 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
 • szanowania kolegów i wytworów ich pracy;
 • podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego;
 • przestrzegania zasad higieny osobistej;
 • sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;
 • nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczyciela.

& 58

 1. Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
 • braku zapłaty za przedszkole zgodnie z zawartą umową,
 • systematycznego zalegania z opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu, gdy warunki materialne rodziny nie upoważniają do korzystania z zapomóg i zwolnień,
 • uzyskania opinii specjalisty stwierdzającej, że dziecko nie może przebywać w grupie dzieci zdrowych, w oddziale ogólnodostępnym.

 

   ROZDZIAŁ 8

Współpraca z rodzicami

& 59

 1. Dyrektor i nauczyciele  współpracują  z  rodzicami,  w  celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu dydaktyczno- wychowawczego oraz podwyższenia poziomu  pracy przedszkola, w szczególności organizują:
 • zebrania ogólne rodziców – w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz  w roku,
 • zebrania grupowe – co najmniej 2 razy w roku,
 • konsultacje indywidualne („dzień otwarty”), z inicjatywy nauczycieli lub rodziców – 1 raz w tygodni,
 • zajęcia otwarte dla rodziców – co najmniej 2 razy w roku;
 • uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców oraz najbliższych członków rodziny – wg harmonogramu,
 • „Kąciki dla rodziców” z aktualnymi informacjami o działalności placówki, realizowanych zadaniach, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach – na bieżąco,
 • spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi – 1-2 razy w roku,
 • informowanie na bieżąco rodziców o wszystkich ważniejszych działaniach przedszkola poprzez preparatki i tablica ogłoszeń.
 1. Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców w różnych sprawach dotyczących pracy grupy i przedszkola.

& 60

 1. Rodzice mają prawo do:
 • rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju postępów, osiągnięć, podejmowanych prób, niepowodzeń oraz zachowaniu w grupie;
 • pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną;
 • pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą udziału w otwartych uroczystościach i imprezach przedszkolnych;
 • pobytu z dzieckiem w grupie w fazie adaptacji, w programie adaptacyjnym;
 • wyrażania swoich opinii na temat pracy placówki;
 • uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców i dzieci;
 • znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych.

& 61

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
 • przestrzeganie niniejszego statutu,
 • udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
 • zapewnienia dzieciom 6-letnim regularne uczęszczanie na zajęcia,
 • regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 • uczestniczenie w zajęciach otwartych, uroczystościach przedszkolnych, spotkaniach celowo organizowanych dla rodziców,
 • przyprowadzania do przedszkola dzieci zdrowych,
 • interesowania się sukcesami i porażkami swojego dziecka,
 • bezzwłocznego zgłaszania zmian adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego,
 • kontrolowania co dziecko zabiera do przedszkola w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków,
 • śledzenia na bieżąco informacji umieszczanych na tablicy ogłoszeń,
 • zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie,
 • kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.
 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice powinni dopilnować aby dziecko nie przynosiło do przedszkola wartościowych zabawek, lub innych rzeczy, gdyż przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za ich zaginięcie.

& 62

 1. Przedszkole współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym:
  • sporządza opinię o dziecku kierowanym do badań;
  • kieruje wychowanków na badania psychologiczno-pedagogiczne;
  • realizuje orzeczenia i wskazania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 2. Współpracuje z innymi specjalistami, zwłaszcza:
  • prowadzi oświatę zdrowotną;
  • pomaga rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych;
  • organizuje narady szkoleniowe z udziałem specjalistów;
  • organizuje spotkania i konsultacje ze specjalistami;
  • organizuje w miarę możliwości zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów.

 

ROZDZIAŁ 8

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

& 63

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola w oparciu o zasady określone przez osobę fizyczną prowadzącą przedszkole.
 2. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń oraz liczba wolnych miejsc w oddziale.
 3. Rekrutacja nowych dzieci do przedszkola na następny rok szkolny dokonywana jest przez cały rok.
 4. W miarę wolnych miejsc do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu całego roku.

 & 64

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest – karta zapisu dziecka – przedłożona w kancelarii przedszkola, obowiązująca przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Dyrektor zawiera z rodzicami umowę dotyczącą usługi edukacyjnej na cały okres pobytu dziecka w przedszkolu.

 & 65

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają:
 • dzieci już uczęszczające do przedszkola i ich rodzeństwo;
 • dzieci wymagające całodziennej opieki i korzystania ze wszystkich posiłków;
 • dzieci najmłodsze 3- letnie;
 • dzieci 6- letnie, które objęte są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym;
 • dzieci rodziców terminowo płacących za przedszkole.

& 66

 1. Szczegółowe zasady rekrutacji dziecka do przedszkola:

1) dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego;

2)  obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat;

3) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zobowiązani są do zgłoszenia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia;

4) dyrektor przedszkola ma obowiązek powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie, której mieszka dziecko 6- letnie o spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i o wszystkich zmianach w tym zakresie.

ROZDZIAŁ 9

FINANSE

 & 67

 1. Środki potrzebne na działalność statutową przedszkola pochodzą z:
 • opłat wnoszonych przez rodziców;
 • dotacji, w tym – z budżetu miasta Krakowa;
 • innych źródeł.
 1. W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym w formie pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem, w przeciwnym razie obowiązuje ich pełna odpłatność.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Księgowość prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Biuro Rachunkowo-Rozliczeniowe.

ROZDZIAŁ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

& 68

 1. Rozwiązywanie umowy edukacyjnej:
 • Rodzice mają prawo do rozwiązania umowy edukacyjnej z zachowaniem 1 miesięcznego wypowiedzenia;
 • Przedszkole ma prawo do rozwiązania umowy edukacyjnej szczególnie w przypadku braku porozumienia między rodzicami, a przedszkolem w sprawach kluczowych, dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych, z zachowaniem procedury postępowania:
  1. poinformowanie pisemne rodziców;
  2. spotkanie psychologa, nauczyciela i dyrektora z rodzicami;
  3. w skrajnych przypadkach rozwiązanie umowy.
 • Przedszkole wypowiada umowę z zachowaniem formy pisemnej z dniem doręczenia wypowiedzenia adresatowi, wypowiedzenie umowy wysyła się listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Odmowę odbioru traktuje się jako doręczenie wypowiedzenia adresatowi.

& 69

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

& 70

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

& 71

 1. Prawo nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian należy do osoby prowadzącej przedszkole.
 2. Osoba prowadząca przedszkole wprowadza jednolity tekst statutu, który obowiązuje od dnia 28 października 2018 r.