Rekrutacja

Zapisy do przedszkola rozpoczynają się od 1 października dwa lata wcześniej.

    Dziecko można zapisać telefonicznie lub osobiście.

   Wpisanie dziecka na listę nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola, gdyż pierwszeństwo mają:

  •         dziecko uczęszczające do przedszkola i jego rodzeństwo
  •         dzieci korzystające z całodziennej opieki (rodziców pracujących)
  •         dzieci rodziców samotnie wychowujących
  •         dzieci wg kolejności zgłoszeń
  1.     Informacja o przyjęciu dziecka jest przekazywana telefonicznie na przełomie stycznia/lutego danego roku szkolnego.
  2.     Formalności związane z uzupełnieniem koniecznej dokumentacji dzieci przyjętych na dany rok (karta zapisu, umowa edukacyjna) dokonujemy po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu terminu.
  3.     Na opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu składają się:

        wpisowe, czesne, opłata za wyżywienie

    Wpisowe jest opłatą jednorazową i należy jej dokonać do 7 dni od zawarcia umowy edukacyjnej. Wpisowe nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji, gdy rozwiązanie umowy następuje z przyczyn leżących po stronie przedszkola.

    Szczegółowe zasady odpłatności znajdują się w statucie przedszkola i umowie edukacyjnej.

    W bieżącym roku szkolnym pełna odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu ok 500 zł+ 10 zł za dzienne wyżywienie.

 

umowa do pobrania:

 umowa edukacyjna