PROCEDURA ORGANIZOWANIA SPACERÓW I WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU „ISKIERKA”

PROCEDURA ORGANIZOWANIA SPACERÓW I WYCIECZEK
W PRZEDSZKOLU „ISKIERKA”

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003 nr 6, poz.69 ze zm.).
 • Statut Przedszkola „Iskierka”.
 1. W przypadku wyjścia dzieci poza teren przedszkola, nauczyciel wpisuje do zeszytu spacerów termin oraz miejsce spaceru, a wcześniej (przynajmniej 2 dni wcześniej) uzgadnia to wyjście z dyrektorem przedszkola.
 2. Przynajmniej 2 dni przed planowanym wyjściem poza teren przedszkola nauczyciel wywiesza pisemną informację dla rodziców, aby mogli oni zaopatrzyć dzieci w stosowną odzież.
 3. W przypadku wycieczki, która wiąże się z przejazdami środkami komunikacji miejskiej, nauczyciel 3 dni wcześniej uzgadnia z dyrektorem przedszkola termin i cel wycieczki, omawia jej przebieg z kierownikiem wycieczki oraz wypełnia kartę wycieczki, którą przekazuje dyrektorowi przedszkola, zastępcy dyrektora lub kierownikowi administracyjnemu.
 4. Na zajęciach odbywających się poza terenem przedszkola dzieci mają zapewnioną opiekę dorosłych, przy czym:
  • podczas spacerów poza teren przedszkola 1 opiekun przypada na 10 dzieci,
  • przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej 1 opiekun przypada na 8 dzieci.
 5. Przed wyjściem poza teren przedszkola nauczyciel ewidencjonuje stan dzieci w dzienniku.
 6. Przed wyjazdem na wycieczki autokarowe przygotowuje się listę dzieci, a stan przekazuje dyrektorowi przedszkola tuż przed odjazdem. Imienną listę uczestników nauczyciel zabiera ze sobą.
 7. Przed wyjściem lub wyjazdem z dziećmi nauczyciel ustala z nimi zasady zachowania się podczas wycieczki.
 8. Przed wyjściem z przedszkola nauczyciel dba, aby dzieci załatwiły swoje potrzeby fizjologiczne, oraz sprawdza, czy dzieci są ubrane odpowiednio do pogody i danej sytuacji.
 9. W ostatniej chwili nauczyciel ponownie sprawdza stan dzieci.
 10. W przypadku przejazdu tramwajem nauczyciel wchodzi z dziećmi do pierwszego wagonu.
 11. Opiekun wycieczki sprawdza stan dzieci każdorazowo przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, przejazdu czy zwiedzania, a także po przybyciu do miejsca docelowego.
 12. Niedopuszczalne jest kontynuowanie wycieczki podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
 13. Na wycieczkę opiekun zabiera obowiązkowo właściwie zaopatrzoną apteczkę.
 14. Po powrocie z wycieczki do przedszkola należy zgłosić powrót dyrektorowi przedszkola, zastępcy dyrektora lub kierownikowi administracyjnemu.

Udostępnij