Rekrutacja

 1. Zapisy do przedszkola rozpoczynają się od 1 października dwa lata wcześniej.
 2. Dziecko można zapisać telefonicznie lub osobiście.
 3. Wpisanie dziecka na listę nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola, gdyż pierwszeństwo mają:
  • dziecko uczęszczające do przedszkola i jego rodzeństwo
  • dzieci korzystające z całodziennej opieki (rodziców pracujących)
  • dzieci rodziców samotnie wychowujących
  • dzieci wg kolejności zgłoszeń
 4. Informacja o przyjęciu dziecka jest przekazywana telefonicznie na przełomie stycznia/lutego danego roku szkolnego.
 5. Formalności związane z uzupełnieniem koniecznej dokumentacji dzieci przyjętych na dany rok (karta zapisu, umowa edukacyjna) dokonujemy po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu terminu.
 6. Na opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu składają się:
  • wpisowe
  • czesne
  • opłata za wyżywienie
 7. Wpisowe jest opłatą jednorazową i należy jej dokonać do 7 dni od zawarcia umowy edukacyjnej. Wpisowe nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji, gdy rozwiązanie umowy następuje z przyczyn leżących po stronie przedszkola.
 8. Szczegółowe zasady odpłatności znajdują się w statucie przedszkola i umowie edukacyjnej.
 9. W bieżącym roku szkolnym pełna odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu ok 670 zł+ 17 zł za dzienne wyżywienie.

umowa do pobrania:

umowa edukacyjn7