Wracamy do „Iskierki” – aktualne informacje i procedury

Informacje i zalecenia dla rodziców,

których dzieci wracają do przedszkola w oparciu o wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

 w warunkach pandemii COVID-19

w Przedszkolu Niepublicznym „Iskierka” w Krakowie

 

1.Od dnia 18 maja 2020 r. w Przedszkolu Niepublicznym „Iskierka” w Krakowie, prowadzi się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz zabawy dydaktyczne.

 

2. W pierwszej kolejności z opieki w przedszkolu mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką. Pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

 

3. Wszyscy rodzice, którzy podejmą decyzję o przyprowadzeniu dziecka do przedszkola, będą zobligowani do podpisania stosownego oświadczenia, który stanowi załącznik do procedury. Złożenie oświadczenia jest warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola. Dokument dostępny jest na stronie internetowej przedszkola lub od 18 maja w przedszkolu.

 

4. Przedszkole będzie otwarte w godzinach 7.00 – 17.00. Istnieje możliwość zmiany godzin w zależności od potrzeb, ale tylko wówczas, kiedy godziny pracy personelu nie będą przekraczały 8 godz. dziennie.

 

5.Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

 

6.Dyrektorowi lub nauczycielowi należy przekazać wszystkie istotne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka.

 

7.Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola w przypadku gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

 

8.Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 

9.Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia przez dziecko do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

 

10. Dziecko korzystające w drodze do przedszkola z komunikacji miejskiej musi mieć do przebrania odzież, którą rodzic codziennie będzie zabierał do prania.

 

11.Z opiekunami dziecka rodzic kontaktuje się telefonicznie lub poprzez osobę z personelu odbierającą dziecko od rodzica lub z sali. W szczególnych ważnych przypadkach rodzic może rozmawiać z nauczycielem z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa.

 

12.Rodzice/opiekunowie przekazują aktualne numery telefonów do szybkiego kontaktu i są zobowiązani do odbierania telefonu lub natychmiastowego oddzwaniania.

 

13.Z dyrektorem przedszkola rodzice kontaktują się telefonicznie lub ewentualnie w razie konieczności umawiają się na spotkanie, które odbywać się będzie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.

 

14.Upoważnienia do odbierania dziecka zachowują ważność i są na bieżąco uaktualniane przez rodziców w razie zmian.

 

15.Dziecku należy regularnie przypominać o podstawowych zasadach higieny, zwracać uwagę na to, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą  z mydłem oraz w odpowiedni sposób zasłaniać twarz podczas kichania  czy kasłania nie podawać dłoni na powitanie.

 

16. Podczas drogi do i z przedszkola rodzice zakładają dziecku , które ukończyło 4. rok życia, indywidualną osłonę nosa i ust.

 

 


Zasady przyprowadzania i odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna

1.Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 8.30. O późniejszej godzinie przyprowadzenia dziecka należy powiadomić przedszkole.

2.Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola tylko przez wejście główne.

3.Dziecko przyprowadza 1 rodzic/ opiekun.

4.Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe.

5.Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zakładania przed wejściem do przedszkola maseczek ochronnych na usta i nos, oraz dezynfekowania rąk.

6.W szatni może znajdować się co najwyżej 2 rodziców. Pozostali czekają na możliwość wejścia przed budynkiem lub oddają dziecko pod opiekę osobie pełniącej dyżur, która ma obowiązek dziecko rozebrać i odprowadzić do sali.

7.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych rodziców i dzieci wynoszący min. 2 m.

8.Dziecko do grupy wprowadzane i wyprowadzane jest przez personel przedszkola.

9.Rodzice /opiekunowie dziecka mają bezwzględny zakaz przebywania w innych pomieszczeniach przedszkola poza przedsionkiem, holem dolnym i szatnią.

 


WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W WARUNKACH PANDEMII COVID-19

w Przedszkolu Niepublicznym „Iskierka” w Krakowie

opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca  2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

Informacje wstępne

1. Od dnia 18 maja 2020 r. w Przedszkolu Niepublicznym „Iskierka” w Krakowie, prowadzi się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz zabawy dydaktyczne.

2. W pierwszej kolejności z opieki w przedszkolu mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką. Pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych,  pracowników  handlu i  przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane                         z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

3. Wszyscy rodzice, którzy podejmą decyzję o przyprowadzeniu dziecka do przedszkola, będą zobligowani do podpisania stosownego oświadczenia, który stanowi załącznik  do procedury. Złożenie oświadczenia (oświadczenie Rodziców) jest warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola. Dokument dostępny jest na  stronie internetowej przedszkola lub od 18 maja w przedszkolu.

4. Przedszkole będzie otwarte w godzinach 7.30 – 17.00. Istnieje możliwość zmiany godzin w zależności od potrzeb, ale tylko wówczas, kiedy godziny pracy personelu nie będą przekraczały 8 godz. dziennie.

 

Organizacja opieki w przedszkolu

 1. Jedna grupa dzieci przebywa w miarę możliwości w wyznaczonej i stałej sali pod opieką nauczyciela         i pomocy.
 2. Nauczyciele i pomoce pracują wg ustalonego harmonogramu, a podczas sprawowania opieki nad dziećmi unika się rotacji pracowników.
 3. Nie angażuje się  w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, chyba, że sami wyrażą na to zgodę.
 4. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci, przy czym liczba dzieci jest uzależniona od wielkości sali. (1 dziecko na 2,5 m2).
 5.  Podczas zabaw dowolnych i dydaktycznych nauczyciel podejmuje starania o zachowanie bezpiecznej odległości wykorzystując całą wolną przestrzeń sali.
 6. Z sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 7. Dzieci pod nadzorem nauczyciela lub pomocy często i regularnie myją ręce mydłem antybakteryjnym,         a w szczególności: zawsze po przyjściu do przedszkola, przed posiłkiem i po, po skorzystaniu z toalety, po  powrocie z ogrodu. Nie przewiduje się dezynfekowania rąk przez dzieci.
 8. Dziecko nie zabiera ze sobą do przedszkola i z przedszkola żadnych przedmiotów lub zabawek.
 9. Dziecko korzystające w drodze do przedszkola z komunikacji miejskiej musi mieć do przedszkola odzież, którą rodzic codziennie będzie zabierał do prania.
 10. Rodzic wyraża zgodę na mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu.
 11. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę.
 12. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
 13. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, możliwe jest wyłącznie na terenie przedszkola przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości miedzy grupami.
 14. Dzieci korzystają w ogrodzie ze sprzętów i zabawek, które można myć i dezynfekować. Ze względu na brak możliwości bieżącego dezynfekowania urządzeń ogrodowych, będą one udostępniane tylko i wyłącznie wg odrębnie określonych zasad.
 15. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren przedszkola.
 16. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji
  z rodzicami dziecka.
 17. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu, niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 

Przyprowadzanie i odbiór dziecka

 1. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.30 do 8.30. O późniejszej godzinie przyprowadzenia dziecka należy powiadomić przedszkole.
 2. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola tylko przez wejście główne.
 3. W przedszkolu dopuszcza się do użytku szatnię znajdującą się w pomieszczeniach piwnicznych oraz szatnię na porterze w  holu głównym.
 4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych rodziców i dzieci wynoszący min. 2 m.
 5. W szatni może znajdować się co najwyżej 2 rodziców. Pozostali czekają na możliwość wejścia przed budynkiem lub oddają dziecko pod opiekę pani pełniącej dyżur, która ma obowiązek dziecko rozebrać       i odprowadzić do sali.
 6. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zakładania przed wejściem do przedszkola maseczek ochronnych na usta i nos, oraz dezynfekowania rąk.
 7. Dziecko do grupy wprowadzane jest przez personel przedszkola.
 8. Dziecko przyprowadza 1 rodzic/ opiekun.
 9. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe.
 10. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 11. Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola w przypadku gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji   w warunkach domowych.
 12. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka
  z przedszkola.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do budynku.
 2. Personel pomocniczy przedszkola odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz posiadali maseczki zasłaniające  usta i nos.
 3. Pomoc nauczyciela pracująca na grupie z dziećmi odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sali, łazienki i toalet (dezynfekcja po każdym dziecku korzystającym z toalety) oraz za :
 • dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy, krzeseł, włączników w salach.
 • dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci w porozumieniu z nauczycielem pracującym na danej grupie.
 1. Dbanie o czystość i dezynfekcję holu, korytarzy, ciągów komunikacyjnych, łazienek znajdujących się poza salami zabaw, powierzchni dotykowych powierza się w miarę możliwości organizacyjnych personelowi nie zajmującemu się opieką nad dziećmi.
 2. Ten sam personel myje i dezynfekuje sprzęty na placu zabaw (zjeżdżalnie, bujaki, zabawki ogrodowe) po każdym korzystaniu z ich przez dzieci z każdej grupy.
 3. Personel, którego zadaniem będzie dbałość o czystość i dezynfekcję prowadzi szczegółowe karty monitoringu wykonania tych czynności.
 4. Monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, dezynfekcji powierzchni dotykowych, zabawek dokonuje kierownik administracyjno-gospodarczy, dyrektor lub wicedyrektor.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Zasady funkcjonowania żywienia

 1. Korzystanie z dystrybutorów wody przez dzieci możliwe jest wyłącznie pod nadzorem nauczyciela lub pomocy.
 2. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do:
 • stosowania środków ochrony osobistej,
 • utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,
 • mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 oC
  lub wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców,
 • przestrzegania przyjętego dystansu – 1,5 – 2 m,
 • bezwzględnego dezynfekowania rąk i zakładania maseczek i rękawiczek jednorazowych podczas obróbki żywności nie podlegającej obróbce termicznej oraz przy wydawaniu  posiłków.
 1. Przedszkole zamawia i odbiera towar od dotychczasowych dostawców, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności – bez kontaktu pracownika kuchni z dostawcą.
 2. Posiłki wydawane są w salach przedszkolnych. Posiłki do sali dostarcza pomoc nauczyciela.
  Po zakończonym posiłku pomoc odnosi naczynia na zaplecze kuchenne. Przy odbieraniu posiłków, odnoszeniu naczyń, na zapleczu kuchennym może znajdować się tylko jedna osoba.
 3. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.
 4. Po każdym posiłku stoliki, krzesełka są dezynfekowane.
 5. Z żywienia przygotowanego przez pracowników kuchni, obligatoryjnie korzystają wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Rodzice nie mogą przynosić własnego pożywienia.

 

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka

 1. Wyznacza się i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej     i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować dziecko w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (gabinet psychologa) .
 2. Po zauważeniu symptomów choroby, np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie, pomoc nauczyciela niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do wyznaczonego pomieszczenia. Zakłada znajdujące się tam środki ochrony osobistej sobie oraz dziecku i zachowując bezpieczną odległość pozostaje z nim  do momentu odebrania dziecka przez rodziców.
 3. Nauczyciel przeprowadza pozostałe dzieci do innego, wyłączonego z użytkowania pomieszczenia (biblioteka przedszkolna).
 4. Dyrektor niezwłocznie informuje rodziców, którzy maja bezwzględny obowiązek odebrania dziecka        z przedszkola, udania się do lekarza i poinformowania dyrektora o postawionej diagnozie.
 5. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, dyrektor niezwłocznie zawiadamia właściwą miejscową powiatową stacje sanitarno – epidemiologiczna i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 6. Dyrektor o zaistniałej sytuacji informuje rodziców pozostałych dzieci.
 7. Sala i pomieszczenie, w których przebywało dziecko, są od razu dezynfekowane.

 

 Postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV – 2 u pracownika

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika, kategorycznie nie może on przyjść do pracy. Powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. O fakcie tym, musi powiadomić też niezwłocznie dyrektora przedszkola.
 2. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się go od pracy  i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.
 4. Dyrektor powiadamia   właściwą miejscową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu                   i dezynfekcji zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami.
 6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 7. Wszyscy pracownicy przedszkola mają łatwy dostęp do potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. Numery telefonów są wywieszone w holu głównym,              w salach w których przebywają dzieci i na kuchni.
 8. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje dyrektor , wicedyrektor wraz z obsługą.
 9. Zaleca się stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 10.  Zgodnie z rekomendacjami GIS w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej .

 

Informacje końcowe

 1. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych wywieszone są instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk i dezynfekcji.
 2. Wszystkie punkty dezynfekcji rąk są oznakowane.
 3. Na wszystkich grupach wywieszone są ilustracje określające i przypominające dzieciom zasady zachowania czystości i higieny w aktualnych warunkach.
 4. Nauczyciele posiadają aktualne numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicami. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonu lub natychmiastowego oddzwaniania.
 5. Upoważnienia do odbierania dziecka zachowują ważność.
 6. Na terenie przedszkola nie mają prawa przebywać osoby z zewnątrz, nie będące pracownikami lub rodzicami/opiekunami dziecka.
 7.  Istnieje możliwość przeprowadzenia zmian w organizacji pracy i funkcjonowaniu przedszkola, o ile nie będą one sprzeczne z wytycznymi GIS, a będą konieczne ze względu na np. zwiększającą się liczbą dzieci powracających do przedszkola.

Udostępnij