PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU „ISKIERKA”

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU „ISKIERKA”

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003 nr 6, poz.69 ze zm.).
 • Statut Przedszkola „Iskierka”.
 1. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6:00 – 3:30; ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie. Do godz. 7:00 otwarte jest wyłącznie wejście główne.
 2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 18:00. Od godz.17:00 otwarte jest wyłącznie wejście główne.
 3. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce lub osobie dyżurującej na holu oraz od chwili odebrania bezpośrednio z sali lub od momentu zejścia dziecka do rodzica, który wywalał je przez domofon.
 4. Nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka od momentu przyprowadzenia go do sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną.
 5. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione. Osoba upoważniona, w momencie odbioru dziecka, powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczycielki.
 6. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe).
 7. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 8. W dniach gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie
  u nauczycielki do której uczęszcza lub mającej je w danym momencie pod opieką.
 9. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godz. 18:00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. W przypadku braku kontaktu z rodzicami, nauczycielka oczekuje w placówce przedszkolnej 0.5 godziny tj. do godz.18:30. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
 10. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 11. Budynek przedszkolny jest zamknięty w godzinach 8:30-14:30; o zamykanie drzwi dba osoba pełniąca dyżur na holu.
 12. Nauczyciele przyprowadzający dzieci na grupę, z której dzieci się rozchodzą, mają obowiązek przekazać imienną listę przekazywanych dzieci nauczycielowi dyżurującemu; nauczyciel umieszcza kartki z obecnością dzieci w odpowiednim segregatorze.
 13. Przy porannym odbieraniu dzieci z grupy, na której dzieci się schodzą, za przekazywanie dzieci do poszczególnych grup odpowiada nauczyciel otwierający przedszkole.
 14. W grupie, w której rozchodzą się dzieci powinny znajdować się kopie oświadczeń rodziców o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola, oraz listy dzieci
  z poszczególnych grup wraz z numerami kontaktowymi do rodziców lub opiekunów. Rodzice zgłaszają wszelkie zmiany danych kontaktowych w trybie natychmiastowym,
  a nauczyciele każdej grupy zobowiązani są do uaktualnienia danych osobowych dzieci.

Udostępnij