PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI POMIĘDZY PRZEDSZKOLEM A RODZICAMI W PRZEDSZKOLU „ISKIERKA”

PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI POMIĘDZY PRZEDSZKOLEM A RODZICAMI W PRZEDSZKOLU „ISKIERKA”

Podstawa prawna:

 • Statut Przedszkola „Iskierka”
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Regulamin Rady Rodziców
 • Konwencja z 20 listopada 1989r.o prawach dziecka
  (Dz.U.1991 nr 120, poz.526 ze zmianami).
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (test jedn.: Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.).
 1. Dyrektor przedszkola odpowiada za organizacje przepływu informacji między przedszkolem a rodzicami.
 2. W przekazywaniu informacji uczestniczą wyznaczeni pracownicy przedszkola według kompetencji:
  1. dyrektor – zasady funkcjonowania placówki,
   – organizacja placówki,
   – ogólne zadania dydaktyczno – wychowawcze.
  2. nauczyciel grupy – organizacja pracy w grupie
   – rzetelna, bieżąca informacja o dziecku
   – szczegółowe zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne
  3. kierownik administracyjno – gospodarczy – żywienie
  4. pomoc nauczyciela – informacje dotyczące zadań opiekuńczych (posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek).
 3. Informacje przekazywane są:
  1. ustnie (zebrania ogólne, zebrania grupowe, kontakty indywidualne i telefoniczne)
  2. pisemnie (ogłoszenia i komunikaty, gazetki dla rodziców, arkusze obserwacyjne, zeszyty kontaktów z rodzicami)
 4. Na zebraniach grupowych omawiane są mocne i słabe strony wyłącznie całej grupy.
 5. Szczegółowe informacje o rozwoju i zachowaniu dziecka omawiane są podczas rozmów indywidualnych z rodzicami dziecka.
 6. Każde spotkanie z rodzicami musi przebiegać w warunkach zapewniających poczucie bezpieczeństwa i właściwej komunikacji.
 7. Rodzice mają prawo zgłasza uwagi na temat funkcjonowania przedszkola z zachowaniem drogim służbowej: nauczyciel – dyrektor – organ nadzorujący i prowadzący.
 8. Rodzice mają obowiązek poinformować przedszkole o:
  – stanie zdrowia dziecka,
  – wyjątkowych sytuacjach rodzinnych,
  – czasowym powierzeniu opieki innym osobom w związku z wyjazdem zagranicznym
  /potwierdzone notarialnie/.
 9. Rodzice mają obowiązek na bieżąco śledzić ogłoszenia i komunikaty dotyczące działalności przedszkola.
 10. Rodzice zobowiązani są do systematycznej współpracy z nauczycielem w zakresie wychowania i rozwoju dziecka.

 

Udostępnij