Procedury

1.PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI   PODCZAS ICH POBYTU W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „ISKIERKA”

 

Podstawa prawna :

 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69, Dz. U. nr 139 z 2009r., Dz. U. nr 215 z 2010r., Dz. U. nr 161 z 2011r. ).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
 • Statut Przedszkola Niepublicznego „Iskierka”

1.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.

2. Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków jest priorytetem wszelkich jego działań.

3. Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci i że przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.

4. Na bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu składa się bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Bezpieczeństwo fizyczne polega w szczególności na chronieniu dzieci przed urazami, bólem, utratą życia i zdrowia. Bezpieczeństwo psychiczne polega w szczególności na właściwym komunikowaniu się z dzieckiem, akceptacji, tolerancji dziecka bez względu na posiadany potencjał rozwojowy, status społeczny i pochodzenie.

5.W przedszkolu wdraża się dzieci do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie:

a) wdrażania dzieci do przestrzegania norm określonych zachowań, w sytuacjach typowych dla funkcjonowania dzieci w przedszkolu (w sali zabaw, w łazience, w szatni, na placu zabaw, na wycieczce/spacerze),

b) właściwego komunikowania się z dziećmi,

c) właściwego organizowania czasu wolnego dzieciom,

d) znajomości sposobów wzywania pomocy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

e) unikania zagrożeń pochodzących od dorosłych, zwierząt, roślin oraz wynikających ze zjawisk atmosferycznych,

f) bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

g) oddalania się od nauczyciela oraz postępowania w przypadku zagubienia się.

6. Dziecku nie wolno:

a) wychodzić samodzielnie z sali, z placu zbaw, z budynku lub innego miejsca bez pozwolenia i dozoru osoby dorosłej,

b) łamać ustalonych w przedszkolu zasad zachowania,

c) narażać siebie i inne dzieci na niebezpieczeństwo.

7.Nauczyciel ma obowiązek wdrażania dzieci do bezpiecznych zachowań, w szczególności:

a) ustalenia wspólnie z dziećmi zasad i norm zachowań obowiązujących w grupie i w przedszkolu,

b) wdrażania dzieci do przestrzegania obowiązujących w grupie i w przedszkolu zasad zachowania, w szczególności wynikających z podstawy programowej, realizowanego programu wychowania przedszkolnego,

c) zapoznania rodziców z obowiązującymi w przedszkolu zasadami zachowania, systemem stosowanych konsekwencji za nieprzestrzeganie zasad oraz nagradzania za postępowanie zgodnie z obowiązującymi w grupie i przedszkolu zasadami.

8.Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w Instrukcji BHP i Instrukcji Ppoż. obowiązujących w placówce.

9.Nauczyciel ma obowiązek codziennego sprawdzania stanu sprzętu, zabawek, otoczenia przed rozpoczęciem pracy. Ewentualne zagrożenia usuwa lub zgłasza przełożonemu. Nie wolno organizować zabawy, zajęć oraz innych czynności w otoczeniu dla dzieci niebezpiecznym!

10.Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez rodziców lub osoby do tego upoważnione. Rodzice są poinformowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Obowiązuje zasada, że rodzice przekazują dziecko nauczycielowi lub pomocy nauczycielskiej. Analogicznie odbierają dziecko od nauczyciela  lub pomocy nauczycielskiej.

11.Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby upoważnione przez nich pisemnie na drukach obowiązujących w przedszkolu złożonych na początku roku szkolnego u nauczycieli i przechowywanych w dokumentacji placówki.

12.Nauczyciele lub pomoc nauczyciela powinni nie tylko wiedzieć ale również widzieć kto odbiera dziecko z przedszkola zarówno w budynku jak i z ogrodu przedszkolnego.

13.Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola określa Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola „Iskierka”.

 1. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką i nie mogą być pozostawione bez opieki nauczyciela lub pomocy nauczyciela.

15. Od godziny 8.00 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą sie do swoich sal pod opieka nauczycieli lub pomocy nauczyciela. Nauczyciel o godz. 9.00 ma obowiązek sprawdzić obecność dzieci w przedszkolu i odnotować ją w dzienniku zajęć.

 1. Dzieciom nie wolno wychodzić z sali bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela, pomocy nauczyciela lub innego upoważnionego pracownika przedszkola.
 1. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany zareagować w przypadku zauważenia dziecka pozostającego bez opieki w przedszkolu lub na placu zabaw (w każdym miejscu poza salą).
 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do sprawdzania zabezpieczeń drzwi, okien, bram w trakcie swojej pracy oraz zabezpieczenia dostępu dzieci do środków chemicznych.
 1. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami w tym rozmów telefonicznych podczas sprawowania opieki nad dziećmi, a jeśli zaistnieje taka konieczność w czasie rozmowy powierza opiekę nad dziećmi pomocy nauczyciela lub innej upoważnionej do tego osobie.
 1. Podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego nauczyciel uczy dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z Procedurą organizowania wyjść do ogrodu w Przedszkolu Iskierka.
 1. Przed wyjściem do ogrodu codziennie pracownik do prac ciężkich i dodatkowo pomoc nauczyciela ma obowiązek sprawdzić czy urządzenia ogrodowe są sprawne, czyste i nie stanowią zagrożenia.
 1. Przed wyjściem do ogrodu nauczyciel sprawdza stan ilościowy dzieci.
 1. Ubieranie dzieci w szatni organizowane jest z udziałem pomocy wg ustalonych etapów, tak aby dzieci nie czekały na siebie w ubraniach.
 1. W czasie pobytu w ogrodzie nauczyciel nadzoruje zabawę dzieci. Jest w bezpośrednim kontakcie z dziećmi, stara się przebywać w miejscach największych zagrożeń.
 1. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść. W przypadku wyjścia na wycieczkę sporządzona jest karta wycieczki podpisana przez dyrektora z dołączoną listą obecności dzieci w danym dniu. Organizacja wycieczek  odbywa się za pisemną zgodą rodziców na udział dziecka w wycieczce.
 1. Planowanie, organizacja i przebieg wycieczki powinny być zgodne z obowiązującą w przedszkolu Procedurą organizowania spacerów i wycieczek.
 1. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy, a spóźnienie należy zgłaszać dyrektorowi i podać jego przyczynę.
 1. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze drugiego nauczyciela przejmującego dzieci w grupie.
 1. W przypadku spóźnienia lub nieobecności nauczyciela przejmującego dzieci w grupie dyrektor lub wicedyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora sprawującego opiekę nad dziećmi jest dla niego obowiązujące.
 1. Gdy nauczyciel musi opuścić grupę np. wyjść do toalety, telefonu, itp., powierza opiekę nad dziećmi pomocy nauczyciela lub innemu upoważnionemu pracownikowi przedszkola, a swoją nieobecność ogranicza do minimum.
 1. Nauczyciel sprowadzający po południu dzieci do grupy dyżurującej ma obowiązek przeliczyć dzieci i przekazać wraz z imienna listą nauczycielowi dyżurującemu.
 1. Na grupie pełniącej dyżur popołudniowy znajdują się listy wszystkich dzieci wraz z upoważnieniami do odbioru i telefonami do rodziców/opiekunów dziecka.
 1. Pracownicy przedszkola pełnią dyżury ciągłe na holu dolnym w godz. 6.45 – 9.00 oraz 14.45 – 17.30. W ciagu dnia wszyscy pracownicy są zobowiązani do monitorowania osób wchodzących i wychodzących z budynku przedszkola.
 1. Rodzice ( prawni opiekunowie) maja obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.
 1. Nauczyciel nie może podawać i przechowywać dziecku leków. Rodzic nie może pozostawiać leków, jedzenia w szatni dziecka.
 2. Rodzic przed wyjściem z dzieckiem do przedszkola ma obowiązek sprawdzić czy dziecko nie zabrało z domu niebezpiecznych i cennych przedmiotów lub zabawek, leków itp.
 1. Nauczyciele wszystkich grup opracowują z udziałem dzieci Kodeks zachowań Przedszkolaka, z którym zapoznają wszystkich rodziców
 1. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim , nauczyciel ma obowiązek poinformowania o tym dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka i postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami.

 

 

2.PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA  DZIECI  

Z  PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO  „ISKIERKA”

Podstawa prawna :

 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69, Dz. U. nr 139 z 2009r., Dz. U. nr 215 z 2010r., Dz. U. nr 161 z 2011r. ).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).
 • Statut Przedszkola Niepublicznego „Iskierka”

Przyprowadzanie dzieci

 1. Dziecko do przedszkola jest przyprowadzane do przedszkola przez rodziców /prawnych opiekunów/ lub inne osoby przez nich upoważnione. Niedopuszczalne jest, aby dziecko samodzielnie wchodziło do przedszkola.
 2. Dziecko do przedszkola powinno być przyprowadzane w godz. 6:30 – 9.00 przez rodziców /prawnych opiekunów./ Ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie lub uprzedzają, że dziecko będzie przyprowadzane później.
 3. Dziecko przyprowadzane do przedszkola powinno być zdrowe.
 4. Do godz. 7.00 otwarte jest wyłącznie wejście główne
 5. Rodzice / prawni opiekunowie/ rozbierają dziecko w szatni.
 6. Rodzice / prawni opiekunowie /odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce lub osobie dyżurującej na holu.
 7. Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia dziecka do sali.
 8. Dzieci w godz. od 6.45 – 8.00 zbierają się na wyznaczonej sali skąd odbierane są przez nauczyciela lub pomoc ze swojej grupy.
 1. Nauczycielka odbierająca dziecko od rodzica/ opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi czy dziecko nie posiada przedmiotów zagrażających jego bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu rówieśników.

 

Odbieranie dzieci

 1. Odbiór dzieci  z przedszkola  jest  możliwy wyłącznie przez rodziców  / prawnych opiekunów lub inne upoważnione przez nich osoby, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Oddanie dziecka osobom innym, niż rodzice/prawni opiekunowie, może nastąpić tylko na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców.
 3. Pisemne upoważnienie jest załącznikiem do umowy o świadczenie usług przez przedszkole i obowiązuje przez cały rok szkolny.
 4. Rodzice podpisując upoważnienie biorą pełną odpowiedzialność zażycie i bezpieczeństwo dzieci w czasie jego powrotu do domu z upoważnioną osobą.
 5. Na prośbę personelu przedszkola osoba odbierająca dziecko powinna okazać dokument tożsamości.
 6. Osoby upoważnione do odbioru dziecka powinny być pełnoletnie.
 7. Odpowiedzialność nauczyciela oraz innych pracowników zatrudnionych w przedszkolu, kończy się z chwilą odebrania dziecka przez rodzica/ opiekuna .
 8. Rodzice bądź osoby upoważnione przez nich, ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo  odbieranego  przez  nich  dziecka,  od momentu  jego  odebrania z grupy przedszkolnej.
 9. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 10. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.
 11. W szczególnych wypadkach nauczyciel może wydać dziecko osobie upoważnionej telefonicznie przez rodzica dziecka tylko po wcześniejszym potwierdzeniu tożsamości dzwoniącego rodzica poprzez oddzwonienie na numer rodzica podany w dokumentacji dziecka.
 12. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 13. Nauczyciel ani inny pracownik przedszkola nie może powierzyć opieki nad dzieckiem osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że może znajdować się pod wpływem alkoholu, narkotyków .
 14. O fakcie zgłoszenia się po dziecko rodzica/prawnego opiekuna, wobec którego istnieje podejrzenie, że  może  znajdować  się  pod wpływem alkoholu,  należy  bezzwłocznie powiadomić dyrektora lub wicedyrektora przedszkola.
 15. Nauczyciel zobowiązany jest poinformować drugiego z rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji i konieczności osobistego zgłoszenia się po dziecko lub zgłoszenia się osoby upoważnionej (wskazanej pisemnie).
 16. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych.
 17. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie powiadomiony dyrektor lub wicedyrektor przedszkola.
 18. Nauczyciele przyprowadzający dzieci na grupę z której dzieci się rozchodzą maja obowiązek przekazać imienną listę dzieci, które powierzają innemu nauczycielowi.
 19. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka.
 20. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka, nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.
 21. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice, nauczyciel i pomoc nauczyciela.
 22. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie.
 23. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.
 24. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.
 25. Rodzice/ prawni opiekunowie są zobowiązani do uaktualniania danych adresowych oraz numerów telefonów kontaktowych.
 26. W grupie w której rozchodzą się dzieci znajdują się kopie oświadczeń rodziców o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola oraz ich numery telefonów.

 

Postępowanie w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola

 1. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola do czasu jego  zamknięci tj. do godz. 18:00 nauczyciel zobowiązany jest nawiązać kontakt telefoniczny z rodzicami/opiekunami lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka.
 1. Nauczyciel uzgadnia z rodzicami/opiekunami czas odbioru dziecka , czeka na rodzica lub inną wskazaną osobę.
 1. W przypadku gdy pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców  lub osób upoważnionych do odbioru dziecka nauczyciel zawiadamia dyrektora lub wicedyrektora  o niemożności skontaktowania się z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka.
 1. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców/ prawnych opiekunów, lub innych osób upoważnionych, nauczyciel ma obowiązek powiadomić Policję.
 1. Do czasu odebrania dziecka przez rodziców / prawnych opiekunów, inną  osobę upoważnioną lub Policję , nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren przedszkola ani pozostawić dziecka pod opieką innej osoby.
 1. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza pisemną notatkę , która zostaje przekazana do wiadomości dyrektora przedszkola.

 

Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez

rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji, wolnym związku lub konflikcie.

 1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie i o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
 2.  Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
 3.  O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru,   nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
 4.  W sytuacji kryzysowej, poczucia zagrożenia  np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka,  itp. nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.
 5. Nauczyciel nie jest osobą uprawniona do rozstrzygania sporów między rodzicami.
 6.  Nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania zainteresowanych  pracowników przedszkola    o trudnej, nieuregulowanej sytuacji rodzinnej dziecka.

 

 

PROCEDURA ZAPEWNIENIA DZIECIOM BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE

ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH

W PRZEDSZKOLU „ISKIERKA”

Podstawa prawna :

 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69, Dz. U. nr 139 z 2009r., Dz. U. nr 215 z 2010r., Dz. U. nr 161 z 2011r. ).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
 • Statut Przedszkola Niepublicznego „Iskierka”
 1. Nauczyciel zajęć dodatkowych przeprowadza zajęcia w czasie wynikającym z tygodniowego rozkładu zajęć, a w wyjątkowych sytuacjach w czasie uzgodnionym przez dyrektora lub wicedyrektora przedszkola.
 2. Nauczyciel prowadzi zajęcia zgodnie z programem i planem tych zajęć.
 3. Nauczyciel odbiera dzieci od nauczyciela grupy i od tego momentu odpowiada za ich bezpieczeństwo, aż do chwili przekazania dzieci pod opiekę nauczyciela po zakończeniu zajęć.
 4. Nauczyciel odprowadza i przyprowadza wszystkie dzieci razem. Nie dopuszcza się samowolnego wychodzenia dzieci z zajęć.
 5. Nauczyciel na bieżąco zgłasza dyrektorowi lub nauczycielowi oddziału zauważone niepokojące zachowania dzieci.
 6. Nauczyciel każdorazowo sprawdza obecność dzieci na zajęciach.
 7. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel potwierdza swoje przyjście u dyrektora przedszkola lub u osoby go zastępującej. W przypadku nieobecności nauczyciel zgłasza dyrektorowi jej przyczynę i uzgadnia ternmin odpracowania zajęć.
 8. Nauczyciel w terminie wcześniej uzgodnionym z dyrektorem przedszkola prezentuje rodzicom osiągnięcia dzieci.
 9. Nauczyciel prowadzący grupę ma obowiązek zadbać aby dzieci wychodzące na zajęcia dodatkowe skorzystały z toalety, były przygotowane do wyjścia a po powrocie ma obowiązek sprawdzić stan liczebny dzieci. Nauczyciel prowadzący grupę ma obowiązek interesować się zachowaniem, postępami dziecka na tych zajęciach.
 10. Zajęcia z rytmiki, języka angielskiego, religii, gimnastyki korekcyjnej, zabawy przy muzyce- nie są zajęciami dodatkowymi. Nauczyciel prowadzący grupę ma obowiązek w nich uczestniczyć, ponieważ bezpośrednio jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci biorących w nich udział. Jeśli grupa jest podzielona na dwie grupy to nauczyciela wspiera pomoc.

 

PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYJŚĆ Z DZIEĆMI DO OGRODU

 W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „ISKIERKA”

Podstawa prawna :

 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69, Dz. U. nr 139 z 2009r., Dz. U. nr 215 z 2010r., Dz. U. nr 161 z 2011r. ).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
 • Statut Przedszkola Niepublicznego „Iskierka”
 1. W przedszkolu obowiązuje regulamin placu zabaw, który jest wywieszony w ogrodzie przedszkolnym.
 2. Codziennie pracownik do prac ciężkich sprawdza  teren ogrodu,  czyści urządzenia i likwiduje ewentualne zagrożenia.
 3. Przed każdym wejściem dzieci na plac zabaw pomoc nauczyciela danej grupy sprawdza stan bezpieczeństwa i czystości sprzętów ogrodowych.
 4. Przed wyjściem dzieci powinny skorzystać z toalety.
 5. Pracownicy przedszkola w miarę swoich możliwości pomagają  przy ubieraniu  i rozbieraniu się dzieci zwłaszcza  z grup młodszych a nauczyciel ustala tak etapy ubierania i rozbierania dzieci aby nie dochodziło do przegrzania dzieci.
 6. Przed wyjściem z przedszkola nauczyciel przelicza stan dzieci.
 7. Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury.
 8. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem dzieci i organizowania im warunków do bezpiecznej zabawy.
 9. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel danej grupy .
 10. Dzieci mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, przy których dyżuruje osoba dorosła.
 11. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie głowy i w miarę możliwości przebywać w zacienieniu i mieć stały dostęp do wody pitnej.
 12. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu nie sprzyjających ( – 10 C odczuwalna, deszcz, ).
 13. Podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym, dziecko może opuścić teren ( toaleta, przebranie)  tylko i wyłącznie pod  pod opieką pomocy nauczyciela (osoby dorosłej).
 14. W przypadku przebywania w ogrodzie przedszkolnym więcej niż jednej grupy, wszystkie nauczycielki maja obowiązek reagować w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania na wszystkie
 15. Nauczyciele przekazujący opiekę nad daną grupą innemu nauczycielowi bądź pomocy nauczyciela informują o aktualnym stanie liczbowym dzieci.
 16. Podczas zabaw w ogrodzie dzieciom nie wolno oddalać się poza teren wyznaczony przez nauczyciela.
 17. W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się gromadzenia nauczycieli w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.
 18. Zauważone usterki sprzętu ogrodowego, nauczyciel zgłasza dyrektorowi jego zastępcy lub pracownikowi do prac ciężkich .
 19. Gdy dziecko ulegnie wypadkowi nauczyciel lub inny pracownik przedszkola udziela dziecku pomocy i zgłasza wypadek dyrektorowi lub wicedyrektorowi przedszkola. W tym czasie nauczyciel w zależności od okoliczności sprawuje opiekę nad grupą. Jeśli sam udziela pomocy poszkodowanemu dziecku powierza pozostałe dzieci pomocy nauczyciela, nauczycielowi innej grupy lub innemu upoważnionemu pracownikowi przedszkola.
 20. Przed powrotem do obiektu przedszkolnego nauczyciel ustawia dzieci w kolumnę i sprawdza stan ilościowy dzieci. Do budynku wchodzi najpierw nauczyciel za nim dzieci a na końcu pomoc nauczyciela.

 

3.PROCEDURA ORGANIZOWANIA SPACERÓW I  WYCIECZEK                            

W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „ISKIERKA”

 

Podstawa prawna :

 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69, Dz. U. nr 139 z 2009r., Dz. U. nr 215 z 2010r., Dz. U. nr 161 z 2011r. ).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
 • Statut Przedszkola Niepublicznego „Iskierka”

 

 1. Przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem i ogrodem przedszkolnym .
 2. Nauczyciel udając się z dziećmi na spacer, pieszą wycieczkę dokonuje wpisu do zeszytu wyjść poza teren przedszkola.
 3. Nauczyciel dokonuje wpisu przed wyjściem z przedszkola .
 4. Zapis powinien być także umieszczony w dzienniku zajęć przedszkola, w którym jest już odnotowana obecność dzieci .
 5. W przypadku wycieczki, która wiążę się z przejazdem środkami komunikacji miejskiej lub zamówionym busem nauczyciel uzgadnia termin z dyrektorem przedszkola oraz wypełnia Kartę wycieczki,  którą  przekazuje  dyrektorowi  lub  wicedyrektorowi przedszkola.
 6. Organizacja wycieczek  odbywa się za pisemną zgodą rodziców na udział dziecka w wycieczce. Przed wyjsciem / wyjazdem nauczyciel przygotowuje pisemną listę dzieci z numerem PESEL, miejscem zamieszkania, imionami rodziców oraz telefonami kontaktowymi do nich, oraz sporządza kartę wycieczki.  Karta wycieczki  powinna być  podpisana przez  kierownika  wycieczki,  wszystkich  opiekunów, dyrektora lub wicedyrektora przedszkola.   Opiekunowie   i  kierownik  wycieczki  powinni  podpisać,  że  biorą odpowiedzialność za wymienione na liście dzieci podczas wycieczki.
 1. Na zajęciach odbywających się poza terenem przedszkola dzieci mają zapewnioną opiekę dorosłych w ilości jeden opiekun na 10 dzieci a w przypadku z korzystania ze środków komunikacji miejskiej jeden opiekun na 8
 2. Przed wyjściem lub wyjazdem z dziećmi nauczyciel ustala z nimi zasady zachowania się podczas wycieczki.
 3. Przed wyjściem z przedszkola nauczyciel dba aby dzieci skorzystały z toalety i sprawdza czy dzieci są ubrane odpowiednio do pogody.
 4. Nauczyciel sprawdza stan liczebny dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, przejazdu lub zwiedzania a także po przybyciu do miejsca docelowego.
 5. Niedopuszczalne jest organizowanie lub kontynuowanie wycieczki podczas burzy, śnieżycy lub gołoledzi.
 6. Na wycieczkę opiekun zabiera obowiązkowo właściwie zaopatrzoną apteczkę.
 7. W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki w pobliżu przedszkola, nauczyciel wymaga od dzieci, by szły parami w kolumnie, para za parą.
 8. W czasie trwania wycieczki pieszej w pobliżu przedszkola lub spaceru, podczas przejść w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je, idąc chodnikiem od strony ulicy .
 9. Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać grupę (kolumnę) i przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przekraczania jezdni.
 10. Przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie, parami; nauczyciel asekuruje grupę, stojąc na środku jezdni, pierwsza parę prowadzi pomoc nauczyciela, nauczyciel przechodzi z ostatnią parą
 11. Dzieci poruszające się przy ulicy powinny posiadać kamizelki odblaskowe.
 12. W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia dziecko nie może uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji i pozostawić dziecko pod opieka nauczyciela innej grupy.
 13. Po powrocie z wycieczki nauczyciel zgłasza powrót dyrektorowi przedszkola lub jego zastępcy i przekazuje istotne informacje o tym co wydarzyło się podczas jej trwania, a także wpisuje godzinę powrotu w zeszycie wyjść.

 

 

4.PROCEDURA DOTYCZĄCA DZIELENIA I ŁĄCZENIA GRUP

W  PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „ISKIERKA”

Podstawa prawna :

 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69, Dz. U. nr 139 z 2009r., Dz. U. nr 215 z 2010r., Dz. U. nr 161 z 2011r. ).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
 • Statut Przedszkola Niepublicznego „Iskierka”
 1. Grupy łączone są w przypadku :
 2. a) nagłej nieobecności nauczyciela ;
 3. b) niskiej frekwencji;
 4. c) dyżuru : ferie, wakacje, przerwy świąteczne.
 5. Podziału grupy dokonuje dyrektor lub wicedyrektor, a w przypadku ich nieobecności                       nauczyciel rozpoczynający pracę najwcześniej i powiadamia o tym fakcie dyrektora.
 6. Grupa dzielona jest według zasady równoliczności która polega na dołączaniu do pozostałych oddziałów takiej liczby dzieci aby w każdym z nich była zbliżona ilość dzieci.
 7. Dzieląc grupę należy brać pod uwagę wiek dzieci, pobyt z rodzeństwem i indywidualne potrzeby dziecka.
 8. Jeśli w grupie w której nauczyciel jest nieobecny liczba dzieci wynosi co najmniej 15 dyrektor przydziela godziny nadliczbowe.
 9. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci bierze nauczyciel oddziału któremu dzieci są powierzone.
 10. Nauczyciel któremu powierzone są dzieci jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich zajęć i zabaw dostosowanych do możliwości psychofizycznych dzieci, zaznaczenia ich obecności w dzienniku grupy dzielonej oraz dokonania zapisu w dzienniku grupy dzielonej np. „Praca w grupach łączonych, zapis w dzienniku gr….”

 

5.PROCEDURA DOTYCZĄCA MONITOROWANIA OSÓB WCHODZĄCYCH I WYCHODZACYCH

Z PRZEDSZKOLA „ISKIERKA”

Podstawa prawna :

 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69, Dz. U.                   nr 139 z 2009r., Dz. U. nr 215 z 2010r., Dz. U. nr 161 z 2011r. ).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
 • Statut Przedszkola Niepublicznego „Iskierka”
 1. Każdy pracownik ma obowiązek ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren przedszkola.
 1. Z chwila spotkania obcej osoby lub zauważenia jej na placu zabaw przejmuje kontrolę nad tą osobą, a w szczególności prosi o:
 2. a) podanie celu wizyty,
 3. b) prowadzi się ją do właściwej osoby.

 

 1. Po załatwieniu sprawy, osoba do której przyszedł Interesant odprowadza go do drzwi przedszkola, jeśli nie może opuścić stanowiska pracy, prosi innego pracownika o odprowadzenie interesanta do drzwi.
 1. W przypadku gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie; nie ujawnia celu wizyty lub  zachowuje się nienaturalnie bądź agresywnie, pracownik natychmiast powiadamia  dyrektora, lub w czasie jego nieobecności nauczyciela zastępującego dyrektora, który powiadamia policję.

 

 1. W nagłych przypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na    zakres czynnosci służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie   bezpieczeństwa dzieciom.

 

 1. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany dopilnować, by dokładnie zamykać za sobą drzwi wejściowe do placówki.
 2. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek interweniować, jeżeli zauważy na terenie   przedszkola obcą osobę.

 

 1. W sytuacjach nie uregulowanych niniejszą procedurą, decyzję o trybie postępowania  podejmuje dyrektor lub wicedyrektor przedszkola.
 2. Osoby, które podają się za kontrolerów, inspektorów itp. powinny być natychmiast  odprowadzone do gabinetu dyrektora. Pracownicy przedszkola nie są upoważnieni do  zezwolenia na jakąkolwiek kontrolę bez wiedzy i zgody dyrektora przedszkola lub                         wyznaczonej przez niego osoby.

 

6.PROCEDURA OKREŚLAJĄCA UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW I NAUCZYCIELI W STOSUNKU DO DZIECI Z OBJAWAMI CHOROBY W  PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „ISKIERKA”

Podstawa prawna :

 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69, Dz. U. nr 139 z 2009r., Dz. U. nr 215 z 2010r., Dz. U. nr 161 z 2011r. ).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
 • Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i w przedszkolu z dnia 4 maja 2010r.,
 • Statut Przedszkola Niepublicznego „Iskierka”

 

 1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE.
 2. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii (np. przewlekły katar lub kaszel) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego alergię powodującą takie objawy.
 3. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne i inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
 4. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielowi lub dyrekcji wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych lub pasożytniczych dziecka. Nauczyciel ma obowiązek poinformować pozostałych rodziców o zaistniałej sytuacji i zwrócenia uwagi na niepokojące objawy u dzieci.
 5. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu nauczycielka może nie przyjąć dziecka, u którego widać wyraźne objawy choroby ( temperatura, wysypka, wymioty).
 6. Gdy u dziecka zauważa się objawy infekcji /podwyższona temperatura, wymioty, biegunka, katar, uporczywy kaszel, apatia/ i mogące być objawem rozwijającej się choroby, nauczyciel zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych, prosi rodziców o odebranie chorego dziecka z przedszkola, zaleca konieczność odbycia konsultacji lekarskiej.
 7. Przy odbiorze dziecka z przedszkola nauczycielka podaje rodzicom informację o niepokojącym samopoczuciu lub zauważonych zmianach w zachowaniu dziecka w czasie pobytu w przedszkolu.
 8. W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie odebrać dziecka z placówki osobiście, mogą upoważnić inną osobę – zgodnie z „Procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci”
 9. W stanach nagłych (utrata przytomności, zasłabnięcia i omdlenia, złamania, krwotoki, zwichnięcia, urazy, ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu, ukąszenia i użądlenia, oparzenia i odmrożenia, zatrucia), gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, wtedy dyrektor lub nauczyciel zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie o sytuacji nauczyciel, dyrektor przedszkola powiadamiają rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
  Nauczyciel udzielając pomocy, powinien:
  · ocenić sytuację i zabezpieczyć teren, miejsce zdarzenia,
  · ocenić stan poszkodowanego dziecka,
  · wezwać pomoc lub wyspecjalizowaną pomoc medyczną, jeśli jest taka potrzeba,
  · zabezpieczyć poszkodowanego przed możliwością dodatkowego urazu, lub uszkodzenia,
  · przystąpić do akcji ratowniczej.

Należy zapewnić dziecku komfort psychiczny, mieć z nim ciągły kontakt słowny oraz być przy           nim do czasu przejęcia przez służbę medyczną.

 1. Dziecko do czasu przybycia pogotowia ratunkowego, przybycia rodziców pozostaje pod opieką nauczyciela, dyrektora lub innej osoby z personelu przedszkola.
 2. Lekarz pogotowia decyduje o sposobie dalszego udzielenia pomocy dziecku /ewentualnego przewiezienia dziecka do szpitala/ .
  12.  W przypadku nie przybycia na czas rodziców, prawnych opiekunów dziecka, nauczyciel,  opiekun zajmujący się dzieckiem jedzie z nim do szpitala i tam oczekuje na przybycie rodziców     dziecka.
 3. Z zaistniałego zdarzenia nauczyciel spisuje notatkę, która jest przechowywana w  dokumentacji przedszkola.
 4. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego  potwierdzającego zakończenie leczenia.
 5. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci maści i żelu.
 6. Są okoliczności, w których nauczyciel może podać dziecku lek(zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie podawania leków dzieciom przez nauczycieli w placówkach oświatowych). Dzieje się tak tylko w odniesieniu do dziecka z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałego podawania mu leków. Rodzice dziecka przed przyjęciem do placówki zobowiązani są do przedłożenia informacji:na jaką   chorobę dziecko choruje, jakie leki na zlecenie lekarza zażywa (nazwa leku, sposób  dawkowania). Konieczne jest również dołączenie zlecenia lekarskiego oraz pisemnego upoważnienia do podawania dziecku leków . Nauczyciel zaś musi wyrazić zgodę na to, że  będzie podawać dziecku leki .
 7. Wymóg pisemnego upoważnienia dotyczy również sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka wymaga wykonania innych czynności (np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na  cukrzycę, podania leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę).
 8. W przypadku wystąpienia u dzieci chorób pasożytniczych, zakaźnych, nauczyciel natychmiast powiadamia rodzica o wystąpieniu u dziecka choroby – rodzice, są zobowiązani do      niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola i podjęcia leczenia.
 9. W przypadku zgłoszenia 2 wypadków choroby zakaźnej na grupie, nauczyciel lub dyrektor  niezwłocznie powiadamia innych rodziców o wystąpieniu przypadków choroby  pasożytniczej     lub zakaźnej wśród dzieci.
 10. Rodzic zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czystości skóry, włosów dziecka w celu  wykrywania ewentualnej obecności pasożytów. W przypadku zaobserwowania choroby rodzic  niezwłocznie powiadamia o tym fakcie przedszkole.
 11. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia chorób pasożytniczych spoczywa na rodzicach.
 12. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej, pasożytniczej lub zatrucia pokarmowego, rodzice wychowanka przedszkola zobowiązani są do poinformowania  dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka.
 13. W trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu, żeby zapobiec przenoszeniu się choroby na inne dzieci uczęszczające do przedszkola.
 14. Dziecko wraca do przedszkola po zakończeniu leczenia. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od    lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest  źródłem   zarażenia dla innych wychowanków przedszkola.
 15. Lekarz rodzinny zgodnie z art. 27 ust.1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r. Nr 234 poz.       1570), który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w ciągu 24 godzin      od momentu rozpoznania lub powzięcia podejrzenia zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z  powodu zakażenia lub choroby zakaźnej do Państwowego Powiatowego Inspektora   Sanitarnego: czerwonka bakteryjna, dur brzuszny i zakażenia pałeczkami durowymi, grypa (w tym ptasia grypa u ludzi), krztusiec, legionelioza, odra, ospa prawdziwa, ospa wietrzna, płonica, różyczka i zespół różyczki wrodzonej, salmonelloza, wirusowe zapalenie opon     mózgowo-rdzeniowych, mózgu i rdzenia (z wyłączeniem wścieklizny), zakażenia i zatrucia  pokarmowe o etiologii infekcyjnej nieustalonej.

 1. Dyrektor przedszkola nie zgłasza wystąpienia choroby zakaźnej, jednakże prowadzi działania mające na celu zapobieganiu rozprzestrzenianiu się chorób (dodatkowa dezynfekcja, rygor  higieniczny, zmiana diety, informacja dla rodziców/ opiekunów prawnych pozostałych  wychowanków).
 2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia chorób zakaźnych, zatruć pokarmowych lub przebywania na terenie przedszkola dzieci chorych, należy wzmóc rygor higieniczny. Zwiększyć   częstotliwość mycia i dezynfekcji stołów, sanitariatów, zabawek.
 3. W przedszkolu leki  doustne, wziewne oraz w postaci  maści i żelu podaje higienistka       lub lekarz na życzenie rodziców, którzy wpisują nazwę leku, sposób i częstotliwość ich podawania do zeszytu i poświadczają zapis własnoręcznym podpisem.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU NA TERENIE  PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „ISKIERKA”

Podstawa prawna :

 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69, Dz. U. nr 139 z 2009r., Dz. U. nr 215 z 2010r., Dz. U. nr 161 poz. 968 z 2011r. ).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
 • Statut Przedszkola Niepublicznego „Iskierka”

 

 1. Nauczyciel będący świadkiem wypadku lub poinformowany o wypadku, niezwłocznie udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej. Sposób udzielania pomocy uzależniony jest od potrzeb poszkodowanego dziecka i rodzaju wypadku.
 2. Świadek wypadku lub osoba, która dowiedziała się o wypadku, niezwłocznie zawiadamia dyrektora lub wicedyrektora przedszkola albo prosi innego pracowników o poinformowanie o zaistniałym zdarzeniu.
 1. Każdy nauczyciel w razie wypadku dziecka przebywającego w przedszkolu winien natychmiast powiadomić rodziców/ prawnych opiekunów dziecka.. W rozmowie telefonicznej z rodzicami należy udzielić informacji o okolicznościach wypadku oraz formach dotychczas udzielonej pomocy.
 2. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka, dyrektor lub nauczyciel opiekujący się dzieckiem wzywa pogotowie ratunkowe. Do czasu jego przybycia pomocy udziela osoba wyznaczona przez dyrektora przedszkola do udzielania pierwszej pomocy.
 3. Do czasu przybycia rodziców/ prawnych opiekunów dziecka nauczyciel grupy , w której dziecko przebywa sprawuje bezpośrednią opiekę nad nim, jak również udziela wszelkich informacji o zdarzeniu.
 4. W przypadku wezwania pogotowia ratunkowego, decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmuje lekarz zespołu ratunkowego. W miarę możliwości zespół ratunkowy wraz z dzieckiem oczekuje na przybycie rodziców. Jeżeli jednak konieczne jest natychmiastowe przewiezienie dziecka do szpitala, informacje o tym fakcie jak również miejscu pobytu dziecka przekazuje rodzicom dyrektor przedszkola lub w razie jego nieobecności , nauczyciel, który sprawował opiekę nad dzieckiem.
 1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
 2. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
 3. W przypadku wystąpienia wypadków zwykłych, kiedy brak wyraźnych obrażeń, po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku nauczyciel lub dyrektor powiadamia rodzica o zdarzeniu, ustalając z nim potrzebę wezwania pogotowia, potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica lub godziny odbioru dziecka z przedszkola w dniu zdarzenia.
 1. W przypadku zaistnienia wypadku w danej grupie i konieczności zajmowania się przez nauczyciela zarówno poszkodowanym, jak i pozostałymi dziećmi, pomoc nauczyciela pracująca  w  grupie, przekazuje na polecenie nauczyciela pozostałe dzieci nauczycielowi z sąsiedniej  Nauczyciel może wskazać innego pracownika zobowiązanego do przekazania dzieci.
 2. Niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci pod opieką pracowników obsługi na dłuższy czas, niż jest to konieczne, do przekazania dzieci pod opiekę innego nauczyciela.
 3. Nauczyciel z sąsiedniego oddziału nie może odmówić przyjęcia dzieci do grupy. Dopuszczalne jest podzielenie wychowanków i umieszczenie ich w pozostałych pracujących grupach, jeśli liczba dzieci w oddziale jest zbyt duża, aby nauczyciel zapewnił im należytą opiekę.
 4. W przypadku ciężkiego wypadku, jeśli grupa była świadkiem wypadku, wskazane jest, aby o wypadku równolegle z dyrektorem został powiadomiony psycholog przedszkolny .
 5. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
 6. Dyrektor przedszkola powołuje zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi dyrektor oraz pracownik przedszkola przeszkolony w zakresie bhp. Jeżeli w zespole nie uczestniczy ani pracownik służby bhp ani społeczny inspektor pracy, przewodniczącego zespołu spośród pracowników przedszkola wyznacza dyrektor.
 7. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.
 8. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe, sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów) poszkodowanego dziecka.
 9. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego.
 10. Rejestr wypadków prowadzi dyrektor przedszkola.
 11. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego podmioty biorące udział w postępowaniu, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu ze względu na niewykorzystanie wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego lub wystąpienia sprzeczności dotyczących istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym. Zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu.
 12. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń przewodniczący zespołu może zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych lub powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.
 13. Dyrektor przedszkola na najbliższym spotkaniu z pracownikami przedszkola omawia okoliczności i przyczyny wypadku, wskazuje prawidłowe zachowania i odstępstwa od niniejszej procedury, informuje o wnioskach i podjętych działaniach profilaktycznych zmierzających do zapobiegania analogicznym wypadkom.
 14. Pracownicy przedszkola nie udzielają żadnych informacji na temat wypadku osobom z zewnątrz, nie udzielają wywiadów. Wszelkich informacji na temat wypadku udziela dyrektor przedszkola.
 15. Za koordynację działań związanych z przestrzeganiem niniejszej procedury odpowiedzialna jest osoba z kadry kierowniczej, która jest w chwili wypadku w placówce.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH W  PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „ISKIERKA

 

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo światowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze póź. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej( Dz. U. z 2017 r. poz. 356),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591),
 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69, Dz. U. nr 139 z 2009r., Dz. U. nr 215 z 2010r., Dz. U. nr 161 z 2011r. ).
 • Statut Przedszkola Niepublicznego „Iskierka”

 

Udostępnij