Realizowane programy

Realizowane programy:

I. ,,Dziecko w swoim żywiole” – program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki – autorstwa: Anny  Pawłowskiej-Niedbały, Doroty  Kucharskiej, Justyny Święcickiej, Eweliny Wilkos (Wydawnictwo Nowa Era)

Jest to nowoczesny program wychowania przedszkolnego. Proponuje on nowy sposób organizacji materiału. Roczny cykl pracy porządkują żywioły:

 

 • Ziemia
 • Ogień
 • Woda
 • Powietrze

 

Pozwala to wyjść poza schemat pór roku i pokazać dziecku świat w ciekawszej, przemawiającej do wyobraźni perspektywie.
Program ,,Dziecko w swoim żywiole” został opracowany z myślą o przygotowaniu dzieci do szkoły, zaczynając od najmłodszej grupy przedszkolnej. W przypadku każdej grupy wiekowej skupia sie na konkretnych, najważniejszych dla niej umiejętnościach.

 

 • trzylatki – czynności samoobsługowe
 • czterolatki – kontakty społeczne, rozwój poznawczy
 • pięciolatki – rozwój poznawczy, rozwój emocjonalny
 • sześciolatki – trening umiejętności potrzebnych do osiągnięcia gotowości szkolnej

 

Program realizuje zasady pracy pedagogicznej:

 

 • zaspokajanie potrzeb (fizycznych, psychicznych i społecznych)
 • aktywności (rozbudzanie naturalnej potrzeby dzieci)
 • indywidualizacji (otoczenie troską każdego dziecka, metody dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka, stopniowanie trudności)
 • organizacja życia społecznego (wychowanie w grupie i przez grupę, normy i ich przestrzeganie, współpraca)
 • integracji (łączenie rozwoju fizycznego i psychicznego, łączenie treści z różnych dziedzin wychowania, łączenie wychowania i kształcenia)

 

II. Autorski program profilaktyczny „Bezpieczny przedszkolak”

Opracowany przez nauczycieli naszego przedszkola na bazie programu profilaktycznego„Unikanie zagrożeń”, wprowadzonego do realizacji przez Samorządowy Ośrodek Psychologiczno – Pedagogiczny wspólnie z Wydziałem prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W obliczu zmieniających się warunków życia dzieci narażone są na różne zagrożenia. Zapewnienie im bezpieczeństwa stanowi podstawowe zadanie dla rodziców jak i nauczycieli. Wraz z rozwojem dziecka i jego samodzielnośc, należy liczyć się z koniecznością wyposażenia go w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli zaistnieją – w zdolność do radzenia sobie z trudną sytuacją. Z reguły wychowujemy nasze dzieci w ufności do świata. Ta ufność i łatwowierność okazuje się często jednak zgubna. Policyjne statystyki dowodzą, że to właśnie małoletni ze względu na swoje predyspozycje psychofizyczne stają się ofiarami przestępstw.
Wszystkie zagrożenia, z którymi może zetknąć się dziecko mogą być niegroźne, jeśli od najmłodszych lat zaszczepimy w nim zasady bezpiecznych zachowań. Poprzez zabawę możemy pokazać dziecku różnice między dobrem a złem i nauczyć prawidłowych reakcji na potencjalne zagrożenia.

Dlatego powstał nasz program, który uczy zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka, a w szczególności:

 

 • bezpiecznego poruszania się po drogach;
 • przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy;
 • odpowiedniego / bezpiecznego/ zachowania się w kontaktach z obcymi;
 • umiejętności proszenia o pomoc;
 • umiejętności oceny sytuacji jako zagrażającej bezpieczeństwu;
 • umiejętności wyrażania swoich potrzeb i emocji.

Treści te są realizowane w pięciu głównych obszarach:

1. Bądź bezpieczny na drodze
2. Baw się bezpiecznie
3. Ja i moje ciało
4. Obcy – może być niebezpieczny
5. Nie jesteś sam


III. Program wychowawczy – opracowany przez nauczycieli naszego przedszkola

Głównym celem programu jest dążenie do wychowania inteligentnego emocjonalnie człowieka w duchu poszanowania symboli narodowych, miłości do rodziny i szacunku do siebie i innych. Został opracowany w oparciu o sugestie nauczycieli i rodziców. Składa się z trzech działów:

1. Ja i mój własny obraz
2. Ja i inni
3. Ja w świecie uczuć

Program określa styl wychowania obowiązujący w przedszkolu:
W przedszkolu dominującym i wiodącym jest styl demokratyczny, a autokratyczny obowiązuje tylko w przypadkach koniecznych, gdzie działać należy zdecydowanie i szybko, jeżeli działalność dziecka jest szkodliwa i nie przestrzega ono znanych i oczywistych norm warunku jących bezpieczeństwo jego i innych.
Program określa zasady stosowania kar i nagród. Zarówno kara jak i nagroda ma wartość informacyjną.
Nagroda sygnalizuje prawidłowe postępowanie, pozwala utrwalić zachowanie już ukierunkowane, które w przyszłości będzie powtarzane. Kara jest sygnałem nieprawidłowego zachowania, jasno określonego przez nauczyciela.

 

IV. Program wychowania przyrodniczego „Z przyrodą za pan brat”

Prawda to oczywista, że rozwój dziecka w kontakcie z przyrodą przynosi wartości nie dające się wytworzyć w żaden inny sposób.
Nie będzie łatwo obudzić w człowieku takiej odpowiedzialności za świat,
która dotrzyma kroku rozwojowi cywilizacji.
Ale Ci, którzy chcą, mogą zacząć już dziś.
Vaclav Havel

Świat przyrody – tajemniczy, zaskakujący nas swoim pięknem – ale czasami niezrozumiały i lekceważony. A tak być nie powinno. Już od najmłodszych lat należy dbać o właściwy sposób myślenia o przyrodzie, wpajać umiłowanie przyrody.

Świat rzeczy i zjawisk przyrodniczych oddziałuje na wszystkie zmysły dziecka różnorodnością barw, kształtów, dźwięków, smaków i zapachów. Dziecko jest częścią środowiska przyrodniczego, funkcjonuje w nim i z niego korzysta, dlatego tak ważne jest, by przygotować je intelektualnie i emocjonalnie do współdziałania z przyrodą oraz uświadomić mu fakt łączności z nią. Kontakt z przyrodą uczy dziecko poznania i rozumienia świata, kształci wrażliwość, odpowiedzialność oraz umiejętność dostrzegania piękna przyrody, a także chęć do podejmowania działań na rzecz jej ochrony.

Wiek przedszkolny w szczególny sposób sprzyja wzmacnianiu i wzbogacaniu przeżyć, wiedzy i doświadczeń związanych z otaczającą dziecko rzeczywistością. J. Piaget pokazuje jak inne są światy dzieci, jak u każdego z nich jego świat zmienia się z wiekiem. Wiek przedszkolny jest okresem wzmożonej aktywności poznawczej.

Ważnym elementem rozwoju dziecka jest kontakt z naturą. Intensywnie rozwijające się fizycznie i umysłowo dziecko w wieku przedszkolnym jest ciekawe świata. Chce badać, poznawać, odkrywać i poszukiwać. Do takich działań potrzebuje większej niż dom przestrzeni. Tę przestrzeń stwarza mu środowisko przyrodnicze np. łąka, las, park, skwer. Przedszkole wychodząc naprzeciw potrzebom poznawczym dziecka codziennie organizuje kontakt bezpośredni lub pośredni ze środowiskiem przyrodniczym.

Projekt zawiera materiały pozwalające na wprowadzenie zorganizowanej ścieżki edukacji przyrodniczej. Przy realizacji celów szczegółowych proponujemy opieranie się o tematy zaplanowane na kolejne miesiące.

W obrębie poszczególnych tematów nauczyciele będą realizować wybrane treści zgromadzone w bazie scenariuszy dołączonych do projektu.

Hasła przewodnie na poszczególne miesiące:
WRZESIEŃ – Tajemnice lasu
PAŹDZIERNIK – W galerii jesiennego sadu i ogrodu
LISTOPAD – Nieożywiony świat przyrody
GRUDZIEŃ – Człowiek opiekunem przyrody
STYCZEŃ – Szanujemy środowisko, w którym żyjemy
LUTY – Świat i my
MARZEC – Rośliny zielone – zakładamy hodowle
KWIECIEŃ – Dziwne, tajemnicze, ciekawe – ciekawostki przyrodnicze
MAJ – Co w trawie piszczy?
CZERWIEC – Podsumowanie projektu „Z przyrodą za pan brat”. Wręczenie „ZIELONYCH PUCHARÓW

Udostępnij